200 file được tìm kiếm mới nhất !

Chỉ Thị 03/CTUBND Năm 2010 Về Tăng Cường Công Tác Bảo đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Thực Hiện Quyết định 52/2008/QĐUBND Quy định Về Quản Lý Nhà Nước đối Với Hoạt động Tôn Giáo Tại Thành Phố Đà Quyết định 49/2008/QĐUBND Ban Hành Quy Chế đấu Giá Quyền Sử Dụng đất để Giao đất Có Thu Tiền Sử Bai Thu Hoach Tieu Hoc Module 31 Quyết định 28/2012/QĐUBND Quy định Giá đất Tính Tiền Sử Dụng đất Giao đợt 3 Cho Công Ty Cổ Phần Quyết định Số 447/QĐ-UBDT Ngay19/9/2013 Chotinhbinhdinh Quyết định Số 447/2013/QĐ-UBDT Quyết định Phê Duyệt Chương Trình 135 Quyet Dinh 447/2013/qd-ubdt Quyết định 3040/QĐ-UBND Ngay19/11/2009 Của UBND Qđ 447/UBDT Ngày 19/9/2013 Tỉnh Lào Cai Quy định 75-QĐ/TW Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Một Số Vấn đề Về Bảo Qđ 447/UBDT Ngày 19/9/2013 Tinh Dak Lak Quyết định 41/2010/QĐUBND Quy định Về Xét Cho Phép Sử Dụng Thẻ đi Lại Của Doanh Nhân APEC Thuộc Tỉnh Bình Dương Nghị Quyết 86/2012/NQHĐND Về Mục Tiêu Nhiệm Vụ Kế Hoạch Năm 2013 Do Tỉnh Lạng Sơn Ban Hành 18/2013/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế Quyết định 38/2005/QĐBQP Về Quy Chế Giao Ban Báo Cáo Kiểm Tra Sơ Kết Tổng Kết Công Tác Quốc Phòng Quyết định 5761/QĐUBND Năm 2008 Về Duyệt Quy Hoạch Sử Dụng đất Chi Tiết đến Năm 2010 Và Kế Hoạch Quyết định 4621/QĐUBND Năm 2007 Phê Duyệt Đồ án Quy Hoạch Chi Tiết Xây Dựng đô Thị Tỷ Lệ 1/2000 Quyết định 1768/QĐUBND Về Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chi Tiết Xây Dựng đô Thị Tỷ Lệ 1/2000 Khu đô Dien Van Khai Mac Hoi Thi Van Nghe Nhan Ngay 20.10 Quyết định 4023/QĐ-TCHQ Năm 2013 Quy Chế Phân Tích Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Trong Ngành Hải Quan Do Tổng Quyết định 1315/QĐUBND Năm 2011 Thành Lập Tổ Công Tác Liên Ngành Xây Dựng Giá Dịch Vụ Nhà Chung Cư Chỉ Thị 20/2004/CTTTg Về Tăng Cường Chỉ đạo Và Tổ Chức Thực Hiện An Toàn Vệ Sinh Lao động Quyết định 928/QĐTTg Năm 2007 Phê Duyệt Đề án Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Tổng Kết Thực Tiễn Xây Quyết định 725/QĐTTg Năm 2013 Phê Duyệt Quy Hoạch Thoát Nước Thủ đô Hà Nội đến Năm 2030 Tầm Nhìn Quyết định 667/2007/QĐTTg Phê Duyệt Kế Hoạch Sắp Xếp đổi Mới Công Ty Nhà Nước Thuộc Ủy Ban Nhân Dân Quyết định 338/QĐTTg Năm 2012 Phê Duyệt Đề án Tăng Cường Năng Lực Quản Lý Nhà Nước Ngành Thú Y Thong Bao So 130-TB/TU Ngay 10/01/2008 Cua Bo Chinh Tri Công Bố Số 28/sxd-xd Ngày 08/01/2008 Của Sở Xây Dựng Long An Nội Dung Tb 130-TB/TW Ngày 10/01/2008 Quyết định 1416/QĐUBND Năm 2012 Công Bố Thủ Tục Hành Chính Mới Ban Hành Thuộc Phạm Vi Giải Quyết Của Quyết định 1416/QĐ-TCT Danh Mục Thôn Xã Khó Khăn Theo Quyết định 447/qĐ-ubdt Quyết định 2139/QĐUBND Năm 2013 Phê Duyệt Đề án Phát Triển Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Nông Thôn Tỉnh Đảng Viên Tự Trình Bày Bản Tự đánh Giá Chất Lượng đảng Viên Năm 2013 Theo 4 Qd447-qd- Ubdt Tinh Lam Dong Mẫu Sổ S01/ĐP Ban Hành Kèm Theo Công Văn Số 141-CV/VPTW/nb Quyet Dinh So 447/qd-UBDT Ngay 19/9/2013 Soc Trang Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Thuế GTGT Quyêt Dinh So 447 Uy Ban Dan Toc Mien Nui Quyết định 447 Của ủy Ban Dân Tộc Miền Núi Quyết định 481/QĐUBND Năm 2010 Quy Chế Tổ Chức Hoạt động Của Ban Chỉ đạo Chính Sách Nhà ở Và Quyết định 2820/2009/QĐUBND Sửa đổi Quyết định 4043/2005/QĐUBND Quy định Chính Sách Về Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Quyết định 17/2010/QĐUBND điều Chỉnh Quyết định 105/2009/QĐUBND Về Giá Các Loại đất Năm 2010 Do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa Ban Hành Quyết định 12/2012/QĐUBND điều Chỉnh Quyết định 05/2010/QĐUBND Do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hải Dương Ban Hành điểm đảng Viên Năm 2013 Điểm Chuẩn đại Học, Cao đẳng 2013 Thông Tư 162/1997/TTTCHQ Hướng Dẫn Thi Hành Nghị định 36/CP1997 Ban Hành Quy Chế Khu Công Nghiệp Khu Chế Mau To Trinh Lay Phieu Tin Nhiem Hdnd Mẫu Phiếu đảng Viên Mẫu 02 Quyết định 42/2001/images/Ex.png Quyet Dinh 4069 Ve Viec Ban Hanh Mau Ho So Benh An Thông Tư 22NL/LN Năm 1957 Quy định Chế độ Sử Dụng Gỗ Bộ Nông Lâm Ban Hành Quyết định 195/QĐBVHTTDL Năm 2007 Phân Bổ Ngân Sách Sự Nghiệp 2007 Của Mục Tiêu Xây Dựng Và Phát Triển Nghị Quyết Số 03/2007/NQHĐND Về Việc Tình Hình Thực Hiện Ngân Sách Năm 2007 Và Dự Toán Thu Chi Nghị Quyết 79/2007/NQHĐND Về Nhiệm Vụ Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Năm 2008 Do Tỉnh Lâm Đồng Ban Hành Quyết định 24/2001/QĐUBND Về Việc Phân Bổ Hạn Mức Xuất Khẩu Gạo Bổ Sung Năm 2000 Do Uỷ Ban Nhân Báo Cáo Kiểm điểm Tập Thể Chi Bộ NĂm 2013 Bản Kiểm điểm Chi ủy Năm 2013 Hình Học 10 Mẫu Báo Cáo Kiểm điểm Của Ban Can Su Lop Năm 2013 Mo Hinh Mang Wife Bản Kiểm điểm Chi Bộ 2013 Thông Tư 06/2013/TTBGDĐT Sửa đổi Quy Chế Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Kèm Theo Thông Tư 10/2012/TTBGDĐT được Máy điện II Huong Dan So 36/HDLN Ngày 15/12/2008 Kiem Diem Dang Vien Nam 2013 Theo Hướng Dân 22 CV So 199/TCDN Ngay 6/4/2007 Ve Tinh Giao Vien Va Hoc Sinh Mẫu Thư Mời Tài Trợ Bằng Tiếng Anh Quyết định 995TC/QĐ/TCDN Năm 1996 Sửa đổi Quy Chế Tài Chính Mẫu Tổng Công Ty Nhà Nước Kèm Theo Quyết CV 5698/BGD DT Ngay 27/08/2013 Quyết định 5858/QĐ-BGDĐT Năm 2013 Giao Cho Đại Học Quốc Gia Hà Nội Nhiệm Vụ đào Tạo Kiểm định Viên 5478/BGDĐT-GDTH Ngày 8/8/2013 Của BGD&ĐT Bai Thu Hoach Bdtx Tieu Hoc Module Th 39 Quyết định 36/2006/QĐBGDĐT Ban Hành Chương Trình Dạy Tiếng Jrai Cho Cán Bộ Công Chức Công Tác ở Vùng Dân QĐ 169-QĐ/TW Thông Tư 29/2011/BTNMT Thông Tư 25/2014/TT-BTNMT Thông Tư 12/2011/TT-BTNMT Thông Tư 08/2009/TT-BTNMT Thông Tư 07/2007/TT-BTNMT Bai Thu Hoach Tieu Hoc Module 33 Thông Tư 04/2008/TT-BTNMT Thông Tư 02/2009/TT-BTNMT Thông Tư 01/2012/BTNMT 398/QĐ-BTNMT 26/2011/TT-BTNMT 25/2009/TT-BTNMT Quyết định Số 1166/QĐ-BTNMT Quy định Số 22/2006/QĐ-BTNMT 7632/nhnn 7632 Web Service Trong Android Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Năm 2013 6705/NHNN Thong Bao So 130 Ngay 10/1/2008 Cua TW Thong Bao So 130 Ngay 10/1/2008 Thông Báo Sô 130 Ngày 1/10/2008 Thông Báo 130 Ngày 10/8/2008 Bch Tw Thông Báo 130 Ngày 10/8/2008 Báo Cáo So Ket 5 Nam Th?c Hi?n Thông Báo S? 130-tb/tw, Ngày 10/1/2008 Giao Trinh Quan Ly Ngan Sach Nha Nuoc Thông Báo 130, Ngay 10/1/2008 Công Văn 2588/pclđ-qlđt Công Văn 2588 Cty Điện Lực Lâm Đồng Công Văn 2588/2015 Công Văn 2588 Quyết định 1977/QĐNLDK Năm 2004 định Mức Chi Phí Công Tác Nghiệm Thu đóng điện Bàn Giao Các Công Trình Chế Biến Tương Vit Thu UPU LAN Thu 44 Nam 2015 Chỉ Thị Số 18/2000/CT-TTg Ngày 21/9/2000 Của Thủ Tướng Chính Phủ Về Tăng Cường Công Tác Dân Vận” 76/QĐ-TW Ngày 15/6/2000 Của Bộ Chính Trị). Nghị Quyết 19/2000/NQCP Về Phiên Họp Chính Phủ Thường Kỳ Tháng 12 Năm 2000 Do Chính Phủ Ban Hành Kinh Tế Phát Triển 76-QĐ/TW Ngày 15-06-2000 76/QĐ-TW Ngày 15/6/2000 Của Bộ Chính Trị). Quyết định 1329/QĐTTg Năm 2008 Về Việc Thành Lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Hải Phòng Thành Phố Hải Qđ 447/ Qd-UBDT Ngày 19/9/2013 Cua Huyen Sa Pa Tinh Lao Cai Danh Sách Các Xã 135 Của Huyện đại Từ Xa Thon đạc Biết Kho Khan Tinh Phu Tho Quyet Dinh So 447/qd-UBDT Ngay 19/9/2013 Quyết định Số 447/QĐ-UBDT Ngày 19/9/2013 Tỉnh Trà Vinh Quyết định Số 447/QĐ-UBDT 19 Tháng 9 Năm, 2013 19/9/2013, Tỉnh Phú Thọ Thanh Ba Giáo Trình Công Nghệ May 2 Phiếu đăng Ký Phúng Viếng đám Tang NQ 512FNQ-CTT Noi Dung Noi Co Ban Cua Nghi Quyet 51/NQ-TW 2005 Nghị định 71/2005/NĐCP Về Quản Lý đầu Tư Xây Dựng Công Trình đặc Thù Giấy Mời Khai Trương Microsoft Word Quyết định 573/2005/QĐUB Về Quy Chế Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Vốn Trích Từ Ngân Sách Tỉnh Cho Vay Nghị Quyết Số 16/2007/NQHĐND Về Việc đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Nguồn Vốn Ngân Sách Thành Phố Năm 2008 Chỉ Thị 12/2008/CTUBND Về Công Tác Giáo Dục đào Tạo Năm Học 20082009 Do Tỉnh Sóc Trăng Ban Hành Bai Phat Bieu Chuong Trinh Hanh Dong Cua Ung Cu Vien Hdnd Cap Xa Quyết định 45/2005/QĐUBND Về Quy định Tiêu Chuẩn Thủ Tục Xét Công Nhận Danh Hiệu Và Chế độ ưu đãi Chỉ Thị 12/2011/CTUBND Về Tăng Cường Phối Hợp Tuyên Truyền Công Tác Phân Giới Cắm Mốc Biên Giới đất Liền Quyết định 10/2006/QĐBGTVT Ban Hành Tiêu Chuẩn Ngành Quy Trình Thí Nghiệm Xác định Chỉ Số CBR Của đất đá Thông Tư 29/2014/TTBTC Sửa đổi Thông Tư 205/2010/TTBTC Hướng Dẫn Nghị định 40/2007/NĐCP Quy định Xác định Trị Giá Hải Thông Tư 103/2011/TTBTC Sửa đổi Khoản 75 Mục II Phụ Lục III Thông Tư 184/2010/TTBTC Do Bộ Tài Chính Ban Hành Quyết định 6286/QĐBCT Năm 2011 Ban Hành Kế Hoạch Triển Khai Tiêu Chí 4 điện Nông Thôn Và Tiêu Chí NhE1BAA5t Linh C490oE1BAA1n TuyE1BB87t Quyết định 447/2013- UBNT Xã Khó Khăn Du Học Singapore Quyết định 447/2013 Của UBNT C1-022Fns Mẫu Mới Lý Lịch đảng Viên Năm 2013 Quyết định 256/2005/QĐTTg Thành Lập Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Nhơn Hội Tỉnh Bình Định Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Nghị định 18/2014/NĐCP Quy định Về Chế độ Nhuận Bút Trong Lĩnh Vực Báo Chí Xuất Bản Nghị định 40/2000/NĐCP Về Việc Thành Lập Xã Thanh Lòa Và Lộc Yên Thuộc Huyện Cao Lộc Tỉnh Lạng Sơn Quyết định 1285/QĐBNNKHCN Năm 2012 Công Bố định Mức Trong Xây Dựng Công Trình Thủy Lợi Do Bộ Trưởng Bộ Luat Cong An Nhan Dan 2013 Thông Tư 19/2010/TTBKH Quy định Nội Dung Hệ Thống Ngành Sản Phẩm Việt Nam Do Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư Ban Hành