200 file được tìm kiếm mới nhất !

Quyết định 11/2010/QĐUBND Bãi Bỏ Quyết định 17/2002/QĐUBND Quy định Chỉ Giới đường đỏ đối Với Hệ Thống đường Phố TT111/2013/TT-BTC QĐ 4324/2011 PHU THO Mẫu Giấy Xác Nhận Dân Tộc Thiểu Số Mẫu Excel Của Bản Quản Lý Dự án Trên Một Trang Giấy QĐ 4324/2011 Quyết định 59/2007/QĐBTC Phê Duyệt Điều Lệ Tổ Chức Và Hoạt động Của Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Hợp Tác Tỉnh Uỷ Quy định 169 Nghị định Số 86/2012 NĐ-CP Nghị Quyết 10/2008/NQHĐND Quy định Tổ Chức Và Chế độ Phụ Cấp đối Với Lực Lượng Bảo Vệ Dân Phố Bản Kiểm điểm Cá Nhân 2014 Huong Dan 40/DH-ccb Ngay 12/02/2014 Nghi Quyet So 28 Ngay 25 Thang 10 Nam 2013 Thông Tư Số 15 Ngày 10/09/2003cua Bộ Công An Quyết định 2822/2009/QĐUBND Về Quy Chế Phối Hợp Hoạt động Giữa Các Cơ Quan Chuyên Môn Thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Cao Bằng Chỉ Thị 15-CT/TW Ngày 07/7/2007 Của Bộ Chính Trị Khóa X Về “Sự Lãnh đạo Của Đảng đối Với Các Cơ Quan Quyết định 15/2013/QĐUBND Quy định đầu Mối Chủ Trì Cơ Chế Phân Công Phối Hợp Và điều Kiện Bảo đảm Quyết định 2716/QĐUBND Năm 2008 Hướng Dẫn Quy Trình Thẩm định Và Phê Duyệt Chương Trình Dự án Từ Nguồn Chỉ Thị 14/2006/CTUBND Về Việc Kiện Toàn Tổ Chức Và Hoạt động Công Tác Pháp Chế ở Các Sở Ngành Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật Chỉ Thị 02 Bộ Quốc Phòng Luật Sửa đổi, Bổ Sung Một Số điều Của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Nhiem Vu Nam Hoc Giao Duc Mam Non2013 - 2014 Nghị Quyết Số 44/2006/NQHĐND Về Việc Công Nhận Kết Quả Bầu Cử Chức Vụ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Báo Cáo Số 557/BCBYT Về Tình Hình Bệnh Cúm AH5N1 Và Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Từ Ngày 24/6/2006 Quyết định 2479/2007/QĐUBND Quy định Mức Thu Phí Qua Cầu Cống Đá Xã An Thạnh Huyện Thạnh Phú Do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre Ban Hành Quyết định 03/2010/QĐUBND Ban Hành Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt động Của Phòng Tư Pháp Quận 4 Do Ủy Ban Nhân Dân Quận 4 Ban Hành Quyết định 09/2008/QĐUBND Quy định Về Trình Tự Thủ Tục Và Cơ Chế Chính Sách Thu Hút đầu Tư Trên Quyết định 2722/QĐBTC Năm 2004 Về Phê Duyệt Chương Trình Nội Dung Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chuyên Ngành Thẩm định Quyết định 757/QĐVPCP Năm 2010 Quy định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Cơ Cấu Tổ Chức Và Chế độ BOI DUONG THUONG XUYEN MODULE THCS 24 Thông Báo Số 176/TBVPCP Về Kết Luận Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân Tại Buổi Làm Việc Với Bộ Báo Cáo Số 1362/BCĐTW Ngày 15/04/2002 Của Ban Chỉ đạo 127 TW Về Việc Báo Cáo Thủ Tướng Chính Thông Báo Số 163/TBBGTVT Về Kết Luận Của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Chủ Tịch Ủy Ban An Chi Thi 39-CT/TW Ngay 18/8/2014 Cua Bo Chinh Tri Quyết định 12/2008/QĐUBND Quy định Mức Thu Quản Lý Và Sử Dụng Học Phí ở Các Cơ Sở Giáo Dục Quyết định 17/2008/QĐUBND Hủy Bỏ Quyết định 58/2005/QĐUBND Do Tỉnh Bình Định Ban Hành Nghị định 118/1999/NĐCP Về Việc Phê Chuẩn Số đơn Vị Bầu Cử Danh Sách Các đơn Vị Bầu Cử Và Quyết định 41/2006/QĐ - BGDDT Quyết định 31/2012/QĐUBND Quy định Mức Thu Học Phí đối Với Trường Mầm Non Và Phổ Thông Công Lập Do Bài Thu Hoạch Nghị Quyết XII Của đảng Thông Báo 8219/TB-TCHQ Năm 2013 Kết Quả Phân Loại đối Với Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Do Tổng Cục Hải Quan Ban Hành Thông Tư 35/2015 Hông Tu 77/2012/TT-BCA Ngày 28/12/2012 Thông Tư 18/2012/TTLTBYTBGTVT Quy định Tiêu Chuẩn Sức Khoẻ Và điều Kiện đối Với Cơ Sở Y Tế Thực Hiện Quyết định 738/QĐTTg Năm 2008 Về Việc Tặng Cờ Thi đua Của Chính Phủ Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Quyết định 03/2002/QĐ/VPCP Về Giá Giới Hạn Tối đa Mua Lúa Gạo Của Cục Dự Trữ Quốc Gia Do Bộ Thông Báo Tăng Giá điện 2014 Quyết định 1690/QĐBTP Năm 2006 Ban Hành Chế độ Nhuận Bút Thù Lao đối Với Tác Phẩm Thông Tin được Quyết định 03/2008/QĐUBND Quy định Về Việc Sắp Xếp Lại Xử Lý Nhà đất Thuộc Sở Hữu Nhà Nước Do Quyết định 68/2012/QĐUBND Về Quy định Chế độ Công Tác Phí Cho Cán Bộ Công Chức Nhà Nước đi Công Quyết định 3138/2008/QĐUBND Về Quy định Dạy Thêm Học Thêm Trên địa Bàn Tỉnh Cao Bằng Quyết định 2750/2006/QĐUBND Quy định Mức Thu Viện Phí Tại Cơ Sở Y Tế Công Lập Trên địa Bàn Tỉnh Báo Cáo Thực Hiện Nghị định 37/2014 Quyết định 577/QĐTTg Năm 2008 Về Việc Tặng Cờ Thi đua Của Chính Phủ Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Quyết định 600/QĐUBND Năm 2013 Hủy Bỏ Điều 3 Quyết định Thành Lập Và đổi Tên Đội Quản Lý Trật Sách Giáo Khoa Tin Học Lớp 10 Phần Mềm EndNote X5 Quyết định 454/QĐBNNTCTL Năm 2014 Thành Lập đoàn Kiểm Tra Công Tác Bảo đảm An Toàn Hồ Chứa Nước Do Quyết định 11/2010/QĐUBND Về Bãi Bỏ Văn Bản Do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7 Thí điểm 546/UB221/TB-221/TB-UBNDUBNDND-KTTH Quyết định 09/2000/QĐBNNKHCN Công Nhận Phòng Thử Nghiệm Ngành Nông Nghiệp Do Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Mẫu đơn Xin Cap Lai Cmnd Quyết định 1489/QĐBTTTT Năm 2010 Về Chỉ định Phòng đo Kiểm Do Bộ Trưởng Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Ban Hành Nghị Quyết Số 13/2008/QH12 Về Việc Phê Chuẩn Quyết Toán Ngân Sách Nhà Nước Năm 2006 Do Quốc Hội Ban Hành Chỉ Thị 33/2010/CTUBND Thực Hiện Nghị định 17/2010/NĐCP Về Bán đấu Giá Tài Sản Trên địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế Thông Tư 167/2012/TTBTC Quy định Việc Lập Dự Toán Quản Lý Và Sử Dụng Kinh Phí Thực Hiện Hoạt động Nghị Quyết Số 09-NQ/TW Ngày 9/2/2007 Nghị Quyết Số 09-NQ/TW, Ngày 09/02/2007 Thông Tư 33VGNN/KHCS1981 Hướng Dẫn Chỉ Thị 333TTg1980 Về Việc Niêm Yết Giá Do Uỷ Ban Vật Giá Nhà Nước Ban Hành Quyết định 959/QĐCTUBND Năm 2010 Phê Duyệt Giá Tối Thiểu để Xác định Giá Trị Bồi Thường Cây Rừng Tự Chỉ Thị 02/2012/CTUBND Về Công Tác Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Năm 2012 Do Tỉnh Hải Dương Ban Hành Quyết định 700/2006/QĐBHXH Quy định Cấp Quản Lý Và Sử Dụng Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Do Tổng Giám đốc Quyết định 320/2004/QĐUB Về Phân Cấp Cho ủy Ban Nhân Dân Quậnhuyện Quyết định Số Lượng Và Bố Trí Các Nghi Dinh 98/cp 1966 Dự án Giáo Dục Tại Việt Nam Cộng Hòa; USAID, Sài Gòn, 1966. Báo Cáo Số 192-BC/BCĐ Ngày 31/10/2013 Về Sơ Kết Thực Hiện Chương Trình 08 Li Tuyet Tien Te Thông Báo Số 131/TBBGTVT Về Kết Luận Của Thứ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Ngô Thịnh Đức Tại Buổi Chỉ Thị 37/2001/CTUB Thực Hiện Nghị định 93/2001/NĐCP Về Phân Cấp Quản Lý Một Số Lĩnh Vực Cho Thành Phố Thông Báo Số 0338/TMDM Về Việc điều Chỉnh Số Liệu Phân Giao Hạn Ngạch Thành Tích đợt II Do Bộ Thương Mại Ban Hành Quyết định 1351/1999/QĐ-BYT Hướng Dẫn Quy Trình Kỹ Thuật Bệnh Viện Tập 1 Do Bộ Trưởng Bộ Y Tế Ban Hành Thông Báo Số 0313/TMDM Về Việc Thu Hồi Hạn Ngạch Hàng Dệt May Xuất Khẩu Sang Hoa Kỳ Năm 2005 Do Bộ Thương Mại Ban Hành Mat Tran To Quoc Bao Cao Nam Chỉ Thị 333TTg Năm 1980 Về Niêm Yết Giá Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Chỉ Thị 27/2007/CTUBND Về Tăng Cường Công Tác Quản Lý Giết Mổ Gia Súc Gia Cầm Bảo đảm An Toàn Quyết định 1782/QĐUBND Năm 2010 Sửa đổi Quyết định 2483/QĐUBND Về Việc Công Bố Bộ Thủ Tục Hành Chính Thuộc Nghị định 204TC/NĐ Năm 1958 Bãi Bỏ Nghị định 363 Về ấn định Tạm Thời Thuế Suất Thuế Buôn Chuyến Quyết định 34/2002/QĐUB Ban Hành Quy định ưu đãi Khuyến Khích đầu Tư Trên địa Bàn Tỉnh Bắc Giang Thời Nghị Quyết 248/2008/NQHĐND Về Sửa đổi định Mức Phân Bổ Dự Toán Chi Thường Xuyên Ngân Sách Năm 2007 Do Tỉnh Sơn La Ban Hành Quyết định 16/2008/QĐUBND Về Quy Chế Một Cửa Liên Thông Trong Việc Giải Quyết Thủ Tục đầu Tư Tại Ban Nghị Quyết 26/NQHĐND Năm 2012 Giao Tổng Chỉ Tiêu Biên Chế Hành Chính Và Phê Chuẩn Tổng Chỉ Tiêu Biên Luật Lao động Quyết định 42/2006/QĐUBND Sửa đổi Quyết định 108/2005/QĐUBND Do Tỉnh Bình Định Ban Hành đề Thi Chuyên Viên Chính 2013 Tiếng Anh Công Văn Số 5546-CV/VPTW Ngay 15/5/2013 Cua Van Phong Trung Uong Dang Quyết định 175/QĐUBDT Năm 2010 Phê Duyệt Lại Báo Cáo Nghiên Cứu Khả Thi Của Dự án “Ứng Dụng điện Quyết định 76/1998/QĐUB Sửa đổi Quyết định 99/UB Về Bản Quy định Phân Cấp Quản Lý Công Tác Tổ Chức Quyết định 3006/QĐBKHCN Năm 2010 Phê Duyệt Danh Mục Dự án Do Trung ương ủy Quyền Cho địa Phương Quản Quyết định 590/QĐBXD Năm 2008 Quy định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Cục Quyết định 85/2009/QĐUBND Ban Hành đơn Giá đo đạc Lập Bản đồ địa Chính đăng Ký Quyền Sử Dụng đất Quyết định 14/2010/QĐUBND Về Mức Thu Chế độ Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng Lệ Phí Cấp Giấy Chứng Quyết định 34/2005/QĐUB Về Thực Hiện Chế độ Phụ Cấp đối Với Cán Bộ Công Chức Khối Tư Pháp Do Thông Tư 1220/images/Ex.png Nghị định Số 77/2010/NĐ-CP Ngày 12/7/2010 Của Chính Phủ Quyết định 1724/QĐUBND Năm 2012 Phê Duyệt Đề án Phát Triển Giống Cây Nông Lâm Nghiệp Giống Vật Nuôi Và Quyết định 1740/QĐLĐTBXH Năm 2009 Về Việc Tiếp Nhận Viện Trợ Của Ủy Ban Quốc Tế Chữ Thập đỏ ICRC Nghị Quyết 23/2010/NQHĐND Quy định Chức Danh Số Lượng Và Mức Phụ Cấp Hàng Tháng Cho Những Người Hoạt động Bình Luận Khoa Học Luật Dân Sự 2005 TT111/2013/TT-BTC Chỉ Nam Giáo Dục Cao đẳng Việt Nam, Sài Gòn, 1974 Quyết định 283/QĐNH14 Năm 1996 Huỷ Bỏ Quyết định 189/QĐNH14 Năm 1993 Về Quy Chế Bảo Lãnh Vay Vốn Trên 4324/2011 Quyết định 47/QĐBNV Năm 2010 Về đổi Tên Trường Trung Học Văn Thư Lưu Trữ Trung ương II Do Bộ Nội Vụ Ban Hành Quyết định 35/2008/QĐUBND Về Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Công Tác Bồi Thường Hỗ Trợ Giải Tỏa Tái Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa 11Trung ương 7 Khoá XI Quyết định 1806/QĐUBND Năm 2012 Về Kế Hoạch Bố Trí Phân Bổ Vốn đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Giai Quyết định 18/2006/QĐBBCVT điều Chỉnh Giá Cước Bưu Kiện đi Quốc Tế Do Tập đoàn Bưu ChínhViễn Thông Việt Nam QUY ĐỊNH AN NINH MẠNG MÁY TÍNH Quyết định 79/2008/QĐUBND Về Mức Thu Tỷ Lệ Nộp Và Trích để Lại Cho đơn Vị Thu Lệ Phí đăng Danh Bạ Email Thông Tư 09/2010/TTLTBTPBTCBNV Hướng Dẫn Quyết định 74/2009/QĐTTg Quy định Về Chế độ Bồi Dưỡng Giám định Tư Pháp Do Quyết định 3760/QĐUBND Năm 2009 Công Bố Bộ Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Sở Giao Thông Báo 2217/TBSKHĐT Năm 2014 Chấm Dứt Hoạt động Văn Phòng đại Diện Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Thông Tư 22LĐTBXH/TT Năm 1995 Hướng Dẫn Thủ Tục Lập Và Quản Lý Hồ Sơ Người Có Công Với Cách Quyết định 568/QĐBXD Năm 2010 Giải Quyết Khiếu Nại Của Bà Đoàn Thị Ui Trú Tại 626 đường Hoàng Văn Nghị Quyết 96/2010/NQHĐND Về định Mức Chi Ngân Sách Cho Các đơn Vị Trực Thuộc Tỉnh Và định Mức Phân Quy định 92 Quyết định 1262/QĐBNNKH Năm 2011 Về Giá Mua Tăng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật đưa Vào Dự Trữ Quốc Gia Thông Tư Số 18/2013 - BVHTTDL Quyết định 10/2007/QĐBCT Bổ Sung Tổng Lượng Hạn Ngạch Thuế Quan Lá Thuốc Lá Khô Tại Phụ Lục 1 Quyết Thông Tư Liên Bộ 03TT/LB Năm 1996 Sửa đổi Chính Sách Cho Vay đối Với Các Dự án Nhỏ Giải Thi Dua Quyet Thang Quyết định 83/2005/QĐUBND Về Quy định Bố Trí Sắp Xếp Giải Quyết Chế độ Chính Sách đối Với Cán Bộ Quyết định 3008/QĐBGTVT Năm 2007 Quy định Về Quy Tắc Chuẩn Mực ứng Xử đạo đức Nghề Nghiệp Những Việc Quyết định 07/2009/QĐUBND Về Bồi Thường Thiệt Hại đối Với Cán Bộ Công Chức Viên Chức Thuộc đối Tượng áp Mẫu đơn Cớ Mất Giấy đăng Ký Xe Máy Quyết định 169/QĐTTg Năm 2010 Phê Duyệt Nhiệm Vụ Quy Hoạch Chung Xây Dựng Khu Kinh Tế Cửa Khẩu An Xác Nhận Thanh Toán Bù Trừ Công Nợ Quyết định 134/2009/QĐUBND Ban Hành Quy định Hạn Mức đất ở Và Hạn Mức Công Nhận đất ở Có Vườn Kế Hoạch 132/KHUBND Về Phát Triển Thể Dục Thể Thao Thủ đô đến Năm 2020 Do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội Ban Hành Việt Nam Sau 7 Năm Gia Nhập WTO 2014 Thông Báo 177/TBVPCP Kết Luận Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân Tại Cuộc Họp Về Đề án “Đưa Việt Nghi Quyet 04 Ngay 29 Thang 11 Nam 1986 Quyết định 28/2008/QĐUBND Ban Hành Quy định Mức Thu Chế độ Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng Lệ Phí Quyết định 1749/QĐUBND Năm 2010 Ban Hành Quy định Về Thu Và Sử Dụng Kinh Phí Hoạt động Ban đại Thong Tu Lien Tich So 01 Nam 2016 Cua Bo Khoa Hoc Cong Nghe Va Bo Noi Vu