200 file được tìm kiếm mới nhất !

Thông Tư 03/2005/TTNHNN Hướng Dẫn Các Công Ty Cho Thuê Tài Chính Thực Hiện Việc Cơ Cấu Lại Thời Hạn Quyết định 38/2004/QĐBNN Về Việc đổi Tên Trung Tâm Phân Tích Giám định Và Thí Nghiệm Kiểm Dịch Thực Vật Quyết định 1861/QĐTTg Năm 2012 Phê Duyệt Hiệp định Về Hợp Tác Du Lịch Giữa Việt Nam Và Marốc Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Lời Cảm ơn Báo Cáo Thực Tập Thể Dục Tai Trường Let's Learn English Book 1 Chỉ Thị 06/CTUB Năm 1977 Về Ngăn Ngừa Lạm Sát Con Giống Do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Luật Tổ Chức Tòa án Nhân Dân (sửa đổi) Sách Khoa Học Lớp 4 Báo Cáo 107/BCUBDT Năm 2013 Kết Quả Kiểm Tra Công Tác Phòng Chống HIV/AIDS Và Phòng Chống Tệ Nạn Ma Lệnh Công Bố Luật Thương Mại 2005 Quyết định 25/1999/QĐUBNC Bãi Bỏ Các Văn Bản Qui Phạm Pháp Luật Hết Hiệu Lực Thuộc Lãnh Vực Kế Hoạchtổng Nghị Quyết Số 28-NQ/TW Của BCHTW Đảng Khóa XI (25/10/2013) Nghị Quyết 12/2009/NQHĐND Quy định Chế độ Chi đón Tiếp Thăm Hỏi Chúc Mừng đối Với đối Tượng Do Uỷ Quyết định 57/1999/QĐBCN Về Quy Chế Nghiệm Thu Thẩm định Xét Duyệt Phê Duyệt đề án Và Báo Cáo Tổng Quyết định 946/QĐTTg Năm 2007 Về Việc Bổ Nhiệm ông Châu Văn Minh Giữ Chức Phó Chủ Tịch Viện Khoa Quyết định 899/QĐTCT Năm 2010 Ban Hành Quy Chế Tiếp Công Dân Nhận Và Giải Quyết đơn Khiếu Nại Tố Quyết định 2316/2007/QĐUBND Bổ Sung đơn Giá Bồi Thường Chuồng Trại Chăn Nuôi Gia Súc Gia Cầm Và Vật Kiến Quyết định 64/2009/QĐUBND Về Bảng Giá Bồi Thường Hỗ Trợ Hoa Màu Cây Trái Và Vật Nuôi Khi Nhà Nước Congvan So1126/SNNPTNT Thai Binh Hồi Ký Khánh Ly Nghi Dinh 43 Ngay 15/5/2014 Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Lĩnh Nam Chích Quái Danh Sách Khách Hàngvip Công điện 770/CĐBYT Tăng Cường Phòng Chống Dịch Bệnh Tay Chân Miệng Do Bộ Y Tế điện Bài Giảng Kỹ Thuật Số Mẫu điếu Văn Truy điệu Liệt Sỹ Biểu Mẫu GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN MẪU C4-08/KB TT200/2014 Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa Ix Về Quản Lý đất đai Danh Sách Hộidoanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Quydinh57 Quyết định 2235/QĐUBND Năm 2010 Về Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Đề án Đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Chỉ Thị 36/2007/CTUBND Về Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Giáo Dục đào Tạo Tỉnh Đồng Nai Trong Năm Học 2007 2008 Quyết định 1006/QĐBTTTT Năm 2010 Thu Hồi Giấy Phép Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Của Công Ty Cổ Phần Thông Báo Số 4522TM/XNK Ngày 23/08/2004 Của Bộ Thương Mại Về Việc Ngừng Cấp Giấy Phép Xuất Khẩu E/L Tự Quyết định 79/2008/QĐBNN Về Danh Mục Bổ Sung Phân Bón được Phép Sản Xuất Kinh Doanh Và Sử Dụng ở Thông Tư Liên Tịch 16/TT/LB Năm 1993 Quy định Chế độ Thu Lệ Phí Cấp Giấy Phép điều Tra địa Nghị Quyết 14l/2010/NQHĐND Quy định Mức Thu Quản Lý Và Sử Dụng Lệ Phí Cấp Giấy Phép Cho Lao động Nghị Quyết 02/2010/NQHĐND Về Mức Thu Quản Lý Và Sử Dụng Nguồn Thu Lệ Phí Cấp Giấy Phép Lao động Tai Lieu Boi Duong Hoc Sinh Gioi Hoa Hoc Lop 10 Quyết định 1927/2001/QĐUBND Ban Hành Quy định Thủ Tục Cấp Giấy Phép Khai Thác Tận Thu Và Chế Biến Khoáng Chỉ Thị 03/2012/CTUBND Về Tăng Cường Lãnh đạo đối Với Phong Trào Toàn Dân Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc Nghị định 10/2010/NĐCP Về Hoạt động Thông Tin Tín Dụng Thông Báo 3937/TBBNNVP ý Kiến Kết Luận Của Bộ Trưởng Cao Đức Phát Tại Buổi Làm Việc Với Tổng Công Thông Báo 233/TBVPCP Kết Luận Của Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải Tại Cuộc Họp Về Tình Hình Triển Khai Quyết định 2947/QĐUBND Năm 2007 Về Phê Duyệt Dự án đầu Tư Trang Thiết Bị Trung Tâm Quan Trắc Và Phân Tích Môi Trường Quảng Nam Quyết định 1452/2002/QĐBYT Về Danh Mục Hoá Chất Chế Phẩm Diệt Côn Trùng Diệt Khuẩn được Phép đăng Ký để Quyết Định 469KHKT/QĐ Năm 1976 Ban Hành 16 Tiêu Chuẩn Nhà Nước Về Vải Phin Trắng Vải Xanh Xuất Khẩu Chỉ Thị 02/CTĐCT Năm 2010 Về Tiếp Tục đổi Mới Và Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Thông Tin Báo Quyết định 53/1999/QĐUB Về Quản Lý Sản Xuất Kinh Doanh Và Sử Dụng Giống Cây Trồng Trên địa Bàn Thành Quyết định 80/2008/QĐBVHTTDL Về Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ Trong Hoạt động Của Bộ Văn Hoá Thể Thao Và Quyết định 07/2009/QĐUBND Về Chế độ Chính Sách đối Với Cán Bộ Công Chức Luân Chuyển Trên địa Bàn Tỉnh Qđ 447/UBDT Ngày 19/9/2013 Tỉnh Lào Cai Mẫu Giấy Thi A3 Danh SÁch Doanh NghiỆp HÓa ChẤt Mẫu đề Nghị Cung Cấp điện 3 Pha Tong Hop Ket Qua Thuong Cho SALE Ppt Hợp Chất Màu Chỉ Thị 177/TTg Năm 1960 Về Tăng Cường Công Tác Bổ Túc Nghề Nghiệp Và đào Tạo Công Nhân Kỹ Văn Bản Hợp Nhất 02/VBHN-BNNPTNT Năm 2013 Hợp Nhất Thông Tư Hướng Dẫn Việc Kiểm Tra Vệ Sinh An Toàn Ca Lâm Sàng Suy Tim Bản Tự Kiểm điểm Kiểm Tra đảng Viên Chấp Hành điều Lệ đảng Hướng Dẫn Số 14-HD/BTCTW Ban Tổ Chức Trung ương Ky Thuat Nuoi CA DIEU HONG Quyết định 1319 TRUNG THƯC TRACH NHIEM XAY DUNG DANG Mẫu CTT25/AC Van Ban Quan Li Nha Nuoc Thông Tư 18/2013/TT-BVHTTDL Hướng Dẫn Nghị định 113/2013/NĐ-CP Về Hoạt động Mỹ Thuật Do Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Ban Hành Nghị định 273BYT/NĐ Năm 1959 Về Việc Sát Nhập Viện Radium Vào Bệnh Viện Phủ Doãn Do Bộ Trưởng Bộ Y Tế Ban Hành Don Xin Lam Lai Sau Nghi Thai San Quy định Số 57-qĐ/tw Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Một Số Vấn đề Về Bảo Chính Sách Cán Bộ Quyết định 535/QĐUBND Năm 2010 Về Thay đổi Và Bổ Sung Thành Viên Ban Chỉ đạo Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Báo Cáo ThỰC Hiện Chỉ Thị Số10-CT/TW Nghị Quyết 18/NQHĐND Năm 2012 Về Quy Hoạch Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng Tỉnh Tuyên Quang Giai đoạn 20112020 Thông Tư 07/2010/TTBYT Hướng Dẫn Việc Giám định Mức Suy Giảm Khả Năng Lao động Của Người Lao động Tham Quyết định 42/2008/QĐBVHTTDL Về Quy Chế Hoạt động Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao Chỉ Thị 04/2013/CTUBND Tăng Cường Quản Lý Và Phát Triển Bền Vững Cơ Sở Hạ Tầng Viễn Thông Truyền Hình Quyết định 14/2012/QĐUBND Về Quy Chế Phối Hợp Trách Nhiệm Giữa Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Cà Mau Chỉ Thị 05/2013/CTUBND Chấn Chỉnh Tăng Cường Và Nâng Cao Trách Nhiệm Của Thủ Trưởng Các Cơ Quan Hành Chính Thông Tư 18BYT/TT Năm 1959 Bổ Sung Thông Tư 45BYT/TT Về Chế độ Phụ Cấp Nguy Hiểm Do Bộ Y Tế Ban Hành Thông Báo Số 505/TBBGTVT Về Việc Kết Luận Của Thứ Trưởng Thường Trực Ngô Thịnh Đức Tại Cuộc Họp Giao Quyết định 492/QĐTTg Năm 2009 Phê Duyệt Đề án Thành Lập Vùng Kinh Tế Trọng điểm Vùng đồng Bằng Sông Thông Tư Liên Tịch 36/2009/TTLTBQPBNVBLĐTBXHBTC Hướng Dẫn Nghị định 21/2009/NĐCP Hướng Dẫn Thi Hành Luật Sĩ Quan Quân đội Nhân An Toàn Lao động Tại Các Cảng Biển Hướng Dẫn Khai Phiếu Bổ Sung Lý Lịch Mẫu 2C/TCTW-98 Quy Dinh 76 Cua Dnag Vien Noi Cu Tru Thông Tư 01/2013/TT - BKHĐT Mẫu II Số 15 Giới Thiệu Về Bảng Tuần Hoàn . Sự Phân Chia Kim Loại Phi Kim Giáo Trình Sap 2000 V14 Quyết định 209/2000/QĐBTC Sửa đổi Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước áp Dụng Cho Ngân Sách Xã Do Mẫu Số: 08-MST (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số156./2013/TT-BTC Ngày 06/11/2013 Của B And X=y Quyết định 173/2002/QĐTTg Thay đổi Tổ Chức Ban Chỉ đạo Quốc Gia Khắc Phục Hậu Quả Chất độc Hoá Học Quyết định 673/QĐTTg Năm 2000 Về Việc Cử Tổng Thư Ký Ủy Ban Quốc Gia Về Hợp Tác Kinh Tế Quốc Tế Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Giáo Trình Nguyên Lý Cắt Gọt Kim Loại Quyết định 355/QĐTTg Năm 2001 Về Việc Cử Thành Viên Uỷ Ban Quốc Gia Về Hợp Tác Kinh Tế Quốc Tế Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Nghị định 54/2000/NĐCP Về Bảo Hộ Quyền Sở Hữu Công Nghiệp đối Với Bí Mật Kinh Doanh Chỉ Dẫn địa Quyết định 2226/QĐBTC Về Ban Hành Quy Chế Quản Lý Tài Chính đối Với đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu Trực Thuộc Bộ Tài Chính Quyết định 39/QĐTTg Năm 2003 Phê Duyệt Phương án Tổng Thể Sắp Xếp đổi Mới Doanh Nghiệp Nhà Nước Trực Quyết định 1533/QĐUBND Năm 2010 Không Cấp Giấy Chứng Nhận Cho Các Cơ Sở Sản Xuất Kinh Doanh Hoạt động Quyết định 15/2012/QĐUBND Về Quy định Quản Lý Hoạt động Giết Mổ Vận Chuyển Kinh Doanh động Vật Sản Phẩm Quyết định 513/QĐBXD Năm 2010 Phê Duyệt Quyết Toán Vốn đầu Tư Dự án Hoàn Thành Dự án: Xây Dựng Quyết định 1277/QĐTTg Năm 2004 Về Việc Giải Thể Các Cục Bưu Chính Viễn Thông Và Công Nghệ Thông Tin Quyết định 06/2000/QĐCHK Quy Chế Về Nhân Viên Xác Nhận Hoàn Thành Bảo Dưỡng QCHK66 Do Cục Hàng Không Dân Quyết định 11/2002/QĐTTg Chuyển Hạng Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên U MInh Thượng Tỉnh Kiên Giang Thành Vườn Quốc Gia Thông Tư 42 Của Chính Phủ Về Thi đua Khen Thưởng KHACHHANG Quyết định 1775/2005/QĐUBND Về Quy Chế Về Tổ Chức Hoạt động Của Hội đồng Thẩm định Và Phương Thức Thẩm Chỉ Thị 31/CTUBND Năm 2009 Tiếp Tục Tăng Cường Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh Gia Súc Gia Cầm Trên Chỉ Thị 06/CTBYT Năm 2010 Về Tăng Cường Công Tác Phòng Chống Dịch Bệnh đặc Biệt Cúm AH5N1 Cúm AH1N1 Thông Báo Số 121/BCBYT Về Báo Cáo Tình Hình Bệnh Cúm A H5N1 Và Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Báo Cáo Số 450/BCBYT Về Tình Hình Bệnh Cúm AH5N1 Và Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch Từ Ngày 19/5/2006 Quyết định 66/QĐ-UBND Năm 2014 Công Nhận Mức độ Hoàn Thành Nhiệm Vụ Năm 2013 Của Các Sở Ban Ngành Quyết định 183/2000/QĐNHNN2 Bổ Sung Và Hủy Bỏ Một Số Tài Khoản Trong Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân Quyết định 796/QĐTTg Năm 2010 Phê Duyệt “Chương Trình Nghiên Cứu điều Tra Cơ Bản Về Tiềm Năng Khí Hydrate Thông Tư 83TC/TCT Năm 1994 Hướng Dẫn Nghị định 94CP 1994 Thi Hành Pháp Lệnh Về Thuế Nhà đất Do Bộ Tài Chính Ban Hành Luật Tố Tụng Hình Sự Sửa đổi 2000 Thông Báo Số 383/TBBGTVT Về Việc Kết Luận Của Bộ Trưởng Về Công Tác Xây Dựng Chuyển đổi Tiêu Chuẩn Thông Báo 644/TBBNNVP Về ý Kiến Kết Luận Của Bộ Trưởng Cao Đức Phát Trưởng Ban Chỉ đạo Chương Trình Quyết định 983/QĐBNNKH Năm 2009 Về Chương Trình Hành động Của Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Thực Chỉ Thị 01/2006/CTUBND Về Tiếp Tục Triển Khai Thi Hành Ba Nghị định Của Chính Phủ Thi Hành Biện Pháp Nghị Quyết 547/NQUBTVQH13 Năm 2012 Về Chương Trình Hoạt động Giám Sát Của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội Năm 2013 Thông Tư Số 4 Các Thành Phần Chi Phí Quyết định 31/QĐCNĐP Năm 2010 Bổ Nhiệm Trưởng Văn Phòng Đại Diện Cục Công Nghiệp địa Phương Tại Thành Phố Bài Phát Biểu Khai Mạc Sinh Hoạt Hè Quyết định 1581/QĐTTg Năm 2008 Về Việc Bổ Nhiệm Lại ông Vũ Minh Giang Giữ Chức Phó Giám đốc Đại Chỉ Thị 22/1998/CTUBNCVX Về đẩy Mạnh Cuộc Vận động Không Hút Thuốc Lá Do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Quyết định 1873/QĐBNNĐMDN Năm 2012 Thay đổi Nhân Sự Tổ Giúp Việc Cổ Phần Hóa Công Ty Mẹ Tổng Quyết định 1718/QĐUBND Năm 2013 Phê Duyệt Đề án Phát Triển Hoạt động Lý Lịch Tư Pháp Giai đoạn 2013 Quyết định 210/2004/QĐUB Về Thủ Tục Xử Phạt Qua Hình ảnh Một Số Hành Vi Vi Phạm Hành Chính Trong Chương Trình Phối Hợp Số 04/2014/CTr-BCA-HCCB Nghi Quyet So 28 An Ninh Quoc Phong Mẫu 1 HSĐV Ebook Kỹ Thuật Và Thực Hành Yoga Toàn Tập: Phần 2 Quyết định 1971/QĐUBND Năm 2008 Phê Duyệt Quy Hoạch Phát Triển Vật Liệu Xây Dựng Tỉnh Đăk Nông đến Năm Quyết định 92/2007/QĐUBND Phê Duyệt Đề án: Phát Triển Vùng Nguyên Liệu Dứa Phục Vụ Chế Biến Và Xuất Khẩu Quyết định 20/2012/QĐUBND Về Đề án Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu để Quản Lý Lý Lịch Tư Pháp Và Quyết định 15QĐ/ĐĐ Năm 1995 Về Việc Thành Lập Ban Chỉ đạo Xử Lý Vi Phạm Pháp Lệnh Về đê Quyết định 1052/2002/images/wold.png Quyết định 283/QĐVP Năm 2012 Về Nội Quy Sao Chụp Tài Liệu Tại Văn Phòng Do Chánh Văn Phòng Tổng Thông Báo 162/TBUB Về Cuộc Họp Giải Quyết Việc Tổ Chức Bán Hàng Thu Ngoại Tệ Trên địa Bàn Thành Quyết định 1716/QĐNHNN Năm 2005 Về Lãi Suất Tiền Gửi Dự Trữ Bắt Buộc Bằng đồng Việt Nam Của Tổ Quyết định 2641/QĐUBND Năm 2012 Chuyển Giao Việc Chứng Thực Hợp đồng Giao Dịch Từ Ủy Ban Nhân Dân Xã Quyết định 1364/QĐTTg Năm 2013 đàm Phán Hiệp định Vay Với Ngân Hàng Phát Triển Châu Á Cho Chương Trình Chỉ Thị 64/CTUB Năm 1983 Về Việc Tiếp Tục Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Dây điện Thoại Dây Tải Bài Giảng Sơ Cấp Lý Luận Chính Trị Bài 12 Tan Binh Nhap Ngu