200 file được tìm kiếm mới nhất !

Quyết định 244/QĐUBND Năm 2009 Công Bố Bộ Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Sở Y Quyết định 2530/QĐ-BQP Quyết định 1125/QĐUBNDHC Năm 2009 Về Công Bố Bộ Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Sở Quyết định 2013/QĐUBND Năm 2009 Công Bố Bộ Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Sở Tư Sach Tieng Viet Lop2 Tap Bài Mẫu Cuộc Thi Viết Thư Upu Lần Thứ 44&file=free 7C - TCTW Quyết định 1107/QĐHCCTUBND Năm 2011 Công Bố Thủ Tục Hành Chính Mới Sửa đổi Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Nhân Học đại Cương Quyết định 173/QĐUBND Năm 2009 Về Công Bố Bộ Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Sở Nghị Quyết 268/2009/NQHĐND Sửa đổi Quy định Một Số Khoản Phí Lệ Phí Thuộc Thẩm Quyền Quyết định Của Hội Quyết định 55/2007/QĐUBND Bãi Bỏ Quyết định 80/2004/QĐUB Về Chế độ Trợ Cấp ưu đãi đối Với Cán Bộ Công Quyet Dinh 2530 Ve Xu Ly Ky Luat Chuẩn Bị Dịch đường Lên Men Bia TỪ ĐIỂN CAO ĐÀI Quyết định 09/QĐUBND Năm 2013 Về Chương Trình Xây Dựng Và Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Quyết định 3169/QĐBTC Năm 2012 đính Chính Thông Tư 176/2012/TTBTC Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành đề Cương Bài Giảng Nghị Quyết Trung ương 7 Khóa XI Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module 9 Tiểu Học Thông Tư 04/2012/TTBKHĐT Về Danh Mục Máy Móc Thiết Bị Phụ Tùng Thay Thế Phương Tiện Vận Tải Chuyên Dùng Quy định Số 228-QĐ/TW Ngày 7-2-2014 Nghị Quyết 33/2011/NQHĐND Quy định Thu Tiền Sử Dụng Nước Sinh Hoạt Và Mức Hỗ Trợ Sửa Chữa Công Trình Bien Ban Ban Giao Lop Chỉ Thị 21/2010/CTUBND Tăng Cường Quản Lý Và Tạo điều Kiện Phát Triển Cơ Sở Hạ Tầng Viễn Thông Trên địa Bàn Tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 700/QĐUBND Năm 2011 Phê Duyệt Quy Hoạch Karaoke Vũ Trường Giai đoạn 2011 2015 Do Tỉnh Bình Định Ban Hành Chỉ Thị 07/CT-UBND Năm 2013 Tổ Chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Do Tỉnh Kon Tum Ban Hành Quyết định 204/2013/QĐUBND Về Thực Hiện Kê Khai Tài Sản Thu Nhập Trên địa Bàn Tỉnh Bắc Ninh Quy định Trong Ngành Kinh Doanh Du Lịch Quyết định 13/2007/QĐBXD Ban Hành Định Mức Dự Toán Thu Gom Vận Chuyển Và Xử Lý Chôn Lấp Rác Thải Nghị Quyết Số 05/NQ-CCB Ngày 16-12-2008 Của BCH TW Hội CCB Việt Nam Quyet Dinh 2530 Cua Bo Truong Bo Quoc Phong Quyết định 24/1999/QĐBGDĐT Về Việc Tạm đình Chỉ Thi Hành Quyết định 21/1999/QĐBGDĐT Do Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ban Hành Peterson's Toefl Success 2000 Tinh Hình Chung Về Khiếu Nại Tố Cáo Của Huyện Đồng PhúTĩnh Bình Phước Kinh Dia Tang Chiem Sat Sam Nghi Quyết định 13/2009/QĐUBND Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa Liên Thông Tại Các Khu Chỉ Thị 278TTg Năm 1980 Thực Hiện Nghị Quyết 26NQ/TU Về Cải Tiến Công Tác Phân Phối Lưu Thông Do Quyết định 738/QĐBNNTCTL Năm 2011 Phê Duyệt Nội Dung Đề Cương Và Dự Toán Chi Tiết Dự án Kỹ Thuật Quyết định 2220/QĐBNNKH Năm 2011 Phê Duyệt đề Cương Dự Toán Và Kế Hoạch đấu Thầu Tư Vấn Lập Dự Quyết định 2556/2010/QĐUBND Quy định Mức Thu Học Phí đối Với Giáo Dục Mầm Non Phổ Thông Công Lập Và Quyết định 11/2011/QĐUBND Sửa đổi Quyết định 05/2011/QĐUBND Về Tổ Chức Và Hoạt động Của Phòng Giáo Dục Và Đào Quyết định 51/2007/QĐUBND Quy định Về Trình Tự Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà ở Trên Quyết định 23/2011/QĐUBND Quy định Mức Thu Học Phí Trong Các Cơ Sở Giáo Dục Công Lập Trên địa Bàn Quyết định 1176/QĐUBND Năm 2013 Thành Lập Ban Điều Hành Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Nước Sạch Và Vệ BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Quyết định 16/2010/QĐUBND Bãi Bỏ Quyết định 03/2009/QĐUBND Về Phân Cấp Quản Lý đầu Tư Xây Dựng Cho Ủy Ban Quyết định 01/2010/QĐUBND Ban Hành Quy định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Tiêu Chuẩn Trưởng Phòng Phó Trưởng Quyết định 15/2011/QĐUBND Về Quy Chế Trách Nhiệm Và Quan Hệ Phối Hợp Giữa Sở Ngành Ủy Ban Nhân Dân Đường Cách Mệnh Mẫu Tổng Kết Cuối Năm Của Ban Thôn Quyết định 3315/2004/QĐUBND Về Quy định Xác định Đề Tài Khoa Học Và Công Nghệ Và Dự án Sản Xuất Quyết định 07/2007/QĐUBND Về Quy Chế Quản Lý Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Và Triển Khai Khoa Học Và Công Nghệ Quyết định 98/2007/QĐUBND Quy định Mức Kinh Phí Tổ Chức Thực Hiện Bồi Thường Hỗ Trợ Tái định Cư Do Van Phap Quy Tong Quyết định 55/2012/QĐUBND Về Quy định Việc Lập Dự Toán Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Hỗ Nhan Xet Dang Vien Noi Cu Tru Quyết định 40/2007/QĐUBND Ban Hành Quy định Về Sử Dụng Kinh Phí Tổ Chức Thực Hiện Công Tác Bồi Thường Biên Bản đối Chiếu Công Nợ Quyết định 12/2012/QĐUBND Quy định Lập Dự Toán Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Bảo đảm Cho Quyết định 1972/QĐUBND Năm 2013 Phân Bổ Bổ Sung Dự Toán Kinh Phí Xây Dựng Kiểm Tra Xử Lý Rà Danh Sach Truong Hoc Ca Mau Quyết định 03/2013/QĐUBND Về Quy định Việc Lập Dự Toán Quản Lý Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Bảo Trang Bị điện ôtô Quyết định 17/2011/QĐUBND Về Cơ Chế Quản Lý điều Hành Tổ Chức Thực Hiện Dự án Tái định Cư Thủy Quyết định 1512/QĐUBND Năm 2008 Về Quy Chế Quản Lý Việc Sử Dụng Hộ Chiếu Phổ Thông Của Cán Bộ Quyết định 39/2007/QĐUBND Quy định đấu Nối Nước Thải Vào Hệ Thống Thoát Nước Trên địa Bàn Thành Phố Quy Kiểm điểm Của Cấp ủy Chi Bộ Năm 2013 đề Tài Vấn đề Suy Thoái Và Tăng Trưởng Kinh Tế ở Nước Ta Trên Phạm Trù Khả Năng Và Hiện Thực Cuoc Thi Tim Hieu Hien Phap Quyết định 3086/QĐBTC Năm 2011 Về Quy Chế Quản Lý Và Sử Dụng Kinh Phí đào Tạo Bồi Dưỡng Cán Quyết định 14/2011/QĐUBND Quy định Về Quản Lý Dạy Thêm Học Thêm Trên địa Bàn Thành Phố Hà Nội Do Thành Phố Hà Nội Ban Hành Quyết định 09/2010/QĐUBND Quy định Mức Thu Quản Lý Và Sử Dụng Lệ Phí Hộ Tịch Trên địa Bàn Thành Bùi Tiên Phong CEO Checkin Corp Quyết định 40/2011/QĐUBND Về Quy Chế Quản Lý Nhà Nước Về Thông Tin đối Ngoại Trên địa Bàn Tỉnh Do Quyết định 1319 Của UBKT Trung ương Quyết định 5HĐBT Năm 1984 Về Việc Mở Rộng địa Giới Thành Phố Nam Định Thuộc Tỉnh Hà Nam Ninh Do Hội đồng Bộ Trưởng Ban Hành 1319 MO DUN 21bi Thu Ho?ch B?i D?ng Th?ng Xuyn Module 21,22,23,24 Mẫu Hạch Toán Bàn Cắt Doi Tac Doi Tuong Cua Cach Mang Viet Nam Trong Tinh Hinh Moi Quyết định Số 1319-hd/ubkttw Ngày 10-6-2013 Quyết định 1579/2011/QĐUBND Về Quy Chế Thi đua Khen Thưởng Tỉnh Cao Bằng Tt79/2011/TT-BQP Cua Bo Quoc Phong Ve Cong Tac Thi Dua Khen Thuong Quyết định 34/2011/qĐubnd Về Quy Chế Công Tác Thi đua Khen Thưởng Do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang Ban Hành Văn Minh Vật Chất Của Người Việt Quyết định 677/2004/QĐTTg Về Quy Chế Hoạt động Của Ban Chỉ đạo Nhà Nước Dự án Thủy điện Sơn La Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Quyết định 1668/QĐTTg Năm 2007 Về Việc Thăng Cấp Bậc Từ Hàm Thiếu Tướng Lên Trung Tướng đối Với đồng Bài điếu Văn Tang Lễ Mẫu Quyết định 213/QĐTTg Năm 2011 Hỗ Trợ Kinh Phí Thực Hiện Quy định 3115QĐ/VPTW Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Bc An Treo Quyết định 1276/1998/QĐBTC Về Chế độ Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành Thông Báo Số 401/TBBGTVT Về Việc Kết Luận Của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Chủ Tịch Ủy Ban Nghị định 125/2005/NĐCP Quy định Chế độ Bảo Hiểm Bắt Buộc Trách Nhiệm Dân Sự Của Người Kinh Doanh Vận Quyết định 1712/QDBTC Năm 2005 Về Chế độ Báo Cáo Giá Cả Thị Trường Do Bộ Tài Chính Ban Hành Quy định Số 49-qđ/tw Ngày 21/11/2011 Quy định Số 45-QĐ/TW, Ngày 01/11/2011 Qui Dinh 49-qd/tw Ngay 21/11/2011 Kiem Diem Ca Nhan Dang Vien Năm 2015 Quyết định Số 118/QĐ-TCT Ngày 26/01/2011 Pháp Lệnh 16/2011 Ngày 30/6/2011 Bai Phat Bieu Giao Nhiem Vu Cho Dang Vien Moi Ngụ Ngôn Luật Tố Cáo Số 03/2011/QH13 Ngày 11/11/2011 79/2011/TT-BQP Ngày 26/5/2011 Của Bộ Quốc Phòng Quy định 57-QĐ/BTCTW Nghi Quyet 28-NQ/TW Về Chiến Lược Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới Quyet Dinh So 133/QĐ-UBND Ngay 24 Thang 01 Nam 2011 CHI THI 03 NGAY 14 THANG NAM 2011 NGÔ THỊ KIM THÀNH Quyết định 531/2003/QĐBYT Ban Hành Chương Trình Khung Giáo Dục Trung Học Chuyên Nghiệp Ngành đào Tạo Kỹ Thuật Viên Quyết định Số 118/2011/QĐ-TCT Ngày 26/01/2011 1783/hdlt/gddt-tc-ldtbxh Nghị Quyết 14m/2010/NQHĐND Quy định Mức Thu Chế độ Thu Nộp Quản Lý Và Sử Dụng Phí Thẩm định Cấp Nghị Quyết 10/2010/NQHĐND Phân Cấp Quản Lý Nhà Nước đối Với Tài Sản Nhà Nước Tại Các Cơ Quan Hành Nghị Quyết 200/2010/NQHĐND Hỗ Trợ Phát Triển Sản Xuất Sơ Chế Tiêu Thụ Rau Quả An Toàn Trên địa Bàn Tỉnh Đồng Nai Từ Năm 2011 đến Năm 2015 Khai Pha Du Lieu Nghị Quyết 327/2010/NQHĐND Quy định Mức Thu Học Phí đối Với Giáo Dục Mầm Non Và Phổ Thông Công Lập Bản Kiểm điểm đảng Viên Sinh Con Thứ Ba Quyết định 447/2013 Của Uỷ Ban Dân Tộc đăk Nông Nghị Quyết 215/2010/NQHĐND Quy định Mức Thu Học Phí đối Với Giáo Dục Mầm Non Phổ Thông Công Lập Trên Nghị Quyết 18/2010/NQHĐND Về Mức Chi Thực Hiện Chế độ Công Tác Phí Chế́ độ Chi Tổ Chức Cuộc Hội Đời Ngắn, đừng Ngủ Dài Nghị Quyết 126/2010/NQHĐND Quy định Mức Học Phí đối Với Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Và Phổ Thông Công Bản Kiểm điểm Cá Nhân đảng Viên Nghị Quyết 192/2008/nqhĐnd Quy định Chế độ Chi Tiêu đón Tiếp Khách Nước Ngoài Vào Làm Việc Tại Tiền Giang BẢN VẼ MẪU NHÀ Ở RIÊNG LẺ NÔNG THÔN Nghị Quyết 08/2013/NQ-HĐND Thông Qua Đề án điều Chỉnh địa Giới Hành Chính Huyện Bù Gia Mập Thành Lập Huyện Giấy đề Nghị Chuyển Sinh Hoạt đảng Nghị Quyết 07/2010/NQHĐND Về Quy định Phân Cấp Quản Lý Tài Sản Nhà Nước Tại Cơ Quan Nhà Nước đơn Mau Kiem Diem Dang Vien Sinh Con Thu 3 Nghị định 94/2010/NĐCP Quy định Về Tổ Chức Cai Nghiện Ma Túy Tại Gia đình Cộng đồng Chỉ Thị 228/CTBNNNTTS Về Phát Triển Nuôi Tôm Chân Trắng Do Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Ban Hành Nghị định 77/2012/NĐCP Sửa đổi Nghị định 90/2008/NĐCP Về Chống Thư Rác Chỉ Thị 13/2010/CTUBND Triển Khai Thi Hành Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước Trên địa Bàn Thành Phố Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 9 Quyết định 2276/QĐUBND Năm 2010 Thành Lập Ban Chỉ đạo Triển Khai Thực Hiện đề án “Đổi Mới Và Nâng Nghị Quyết 28-NQ/TW Ngày 25-10-2013 To Trinh Lay Phieu Tin Nhiem Hdnd Thi Công Hầm Lò Nghi Quyet 28 Ngay 25/19/2013 Nghị Quyết 11 - NQ/ĐUK Ngày 18/12/2013 Của Hà Tĩnh Mau Bieu Tt34 Bca Quy định 57 Về Bảo Vệ Chính Trị Nội Bộ Thiện Tài Nghị Quyết 11-NQ/ĐUK, Ngày 18/12/2013 HÓa Sinh Lâm Sàng Lê Xuân Trường Thiết Kế Máy đá Cây Công Suât 5 Tấn/ngày Mẫu Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước Theo TT 08/2013 Mau Giay Nop Tien Vào Nsnn Theo Tt 08 2013