200 file được tìm kiếm mới nhất !

Chỉ Thị 17/2003/CTUB Thực Hiện Phổ Cập Giáo Dục Bậc Trung Học Do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Chỉ Thị 1634/CTTTg Năm 2010 Về Tăng Cường Chỉ đạo Thực Hiện Một Số Nhiệm Vụ Cấp Bách Trọng Tâm Chỉ Thị 1629/CTBNNTCCB Năm 2006 Về Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Do Bộ Trưởng Bộ Chỉ Thị 16/CTUBND Về Công Tác Phòng Chống Lụt Bão úng Ngập Và Giảm Nhẹ Thiên Tai Năm 2009 Do Thông Tư 28/2011/TT-BCA Chỉ Thị 16/2008/CTUBND Về Tổng điều Tra Dân Số Và Nhà ở Năm 2009 Của Tỉnh Phú Thọ Quyết định 855/QĐUBND Năm 2010 Quy định Chế độ Tài Chính để Phòng Chống Dịch Tai Xanh ở Lợn Do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định Ban Hành Quản Trị Tài Chính Chỉ Thị 16/2007/CTUBND Về Việc Triển Khai Biện Pháp Cấp Bách Bảo đảm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Trên Bảo Vệ Tổ Quốc Hướng Dẫn 633/SXDQLQH Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng Công Trình Trên địa Bàn Tỉnh Đồng Nai Do Sở Xây Chỉ Thị 15/CTUBND Năm 2007 Về Thực Hiện Nhiệm Vụ Tuyển Chọn Và Gọi Công Dân Nhập Ngũ Năm 2008 Thiết Bị Phụ Trợ Phòng Mổ Tiếng Anh 8 Sách Giáo Khoa Tiếng Sanh Lớp 12 BáoKết Luận 08-KL/TW Ngày 02/8/2011 Cáo Xây Dựng đảng 9 Tháng Chỉ Thị 15/2014/CTUBND Tăng Cường đẩy Mạnh Thực Hiện Công Tác Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Cải Cách Thủ 3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Nhất Chỉ Thị 1497/CTBNNPC Năm 2013 Tăng Cường Triển Khai Thực Hiện Đề án Tuyên Truyền Phổ Biến Pháp Luật Cho Chỉ Thị 1479/CTTTg Năm 2010 Thực Hiện Kết Luận 81KL/TW Về Tập đoàn Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam Do Chỉ Thị 14/2007/CTUBND Về Tăng Cường Thực Hiện Công Tác Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Do Tỉnh Điện Biên Ban Hành Chỉ Thị 14/2002/CT/UBBT Về Tăng Cường Quản Lý Quy Hoạch Xây Dựng Trên địa Bàn Tỉnh Bình Thuận Bản Thẩm Tra Xác Minh Lý Lịch-bộ Quốc Phòng Chỉ Thị 13CT Năm 1988 Thực Hiện Quyết định 217/HĐBT Ban Hành Các Chính Sách đổi Mới Kế Họach Hóa Chuyện Chú Gián Và Giải Pháp Tối ưu Cho Bạn Chỉ Thị 1311/CTBNNTT Năm 2012 đẩy Mạnh ứng Dụng Thực Hành Nông Nghiệp Tốt GAP Trong Sản Xuất Trồng Trọt Báo Cáo Những Kết Quả đạt được Của Chương Trình VSATTP Chỉ Thị 13/CTUBND Năm 2013 Tăng Cường Công Tác Quản Lý Thu Chống Thất Thu Ngân Sách Nhà Nước Và Chỉ Thị 13/2014/CTUBND Tăng Cường Công Tác Hòa Giải ở Cơ Sở Trên địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế Chỉ Thị 13/1999/CTTTg Về Chấn Chỉnh Sắp Xếp Sản Xuất Kinh Doanh Ngành Thuốc Lá Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Thông Báo 05/TBUBND Về ý Kiến Chỉ đạo Của Chủ Tịch UBND Thành Phố Nguyễn Thế Thảo Về Công Da Lieu Quyết định 05/2013/QĐUBND Về Phân Cấp Uỷ Quyền Thực Hiện Quyết định đầu Tư Và Quy định Về đấu Thầu Chỉ Thị 12/CTUBND Về Tăng Cường Quản Lý Trò Chơi Trực Tuyến Game Online Trên địa Bàn Tỉnh Đồng Tháp Chỉ Thị 16/CTUBND Năm 2013 Tăng Cường Công Tác Bảo đảm Trật Tự An Toàn Giao Thông Trong Những Tháng Chỉ Thị 12/2008/CTUBND Về Công Tác Giáo Dục đào Tạo Năm Học 20082009 Do Tỉnh Sóc Trăng Ban Hành Chỉ Thị 11/CTUBND Năm 2011 Thực Hiện Luật Lý Lịch Tư Pháp Trên địa Bàn Do Tỉnh Phú Yên Ban Hành Chỉ Thị 11/2006/CTTTg Về Giải Pháp Hỗ Trợ Dạy Nghề Và Việc Làm Cho Lao động Vùng Chuyển đổi Mục Chỉ Thị 10/CTUBND Năm 2013 Thực Hiện Nhiệm Vụ Công Tác Giáo Dục Và đào Tạo Năm Học 20132014 Do Tỉnh Đắk Lắk Ban Hành Chỉ Thị 10/CTUBND Năm 2012 Giải Pháp Chủ Yếu Khắc Phục Tình Trạng Nợ đọng Xây Dựng Cơ Bản Của Chỉ Thị 10/CTNH1 Năm 1997 Về đẩy Mạnh Thực Hiện Một Số Nhiệm Vụ Trọng Tâm Trong Hoạt động Ngân Mẫu 5b Thẩm Tra Xác Minh Lý Lịch Chỉ Thị 10/2011/CTUBND Về Tăng Cường Biện Pháp Phòng Trừ Rầy Nâu Và Bệnh Vàng Lùn Lùn Xoắn Lá Hại Chỉ Thị 10/2006/CTBXD Về Việc Nâng Cao Chất Lượng đội Ngũ Nhà Giáo Và Cán Bộ Quản Lý đào Tạo Chỉ Thị 09/2009/CTUBND Về Tăng Cường Thực Hiện Công Tác Xây Dựng Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Chỉ Thị 09/2007/CTUBND Về Tuyển Chọn Gọi Công Dân Nhập Ngũ Năm 2007 Do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai Ban Hành Chỉ Thị 09/2005/CTBGTVT Về Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Ngành Giao Thông Vận Tải Do Bộ Chỉ Thị 09/2005/CTBBCVT Triển Khai Chiến Lược Bưu Chính Bucarét Giai đoạn 2005 2008 Do Bộ Trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông Ban Hành Sổ Tay Chính Sách Hỗ Trợ Hợp Tác Xã Chỉ Thị 09/2004/CTCTUB Về Việc Tổ Chức Rút Kinh Nghiệm Xây Dựng Dân Quân Tự Vệ Gắn Với Xây Dựng Chỉ Thị 08/CTUBTM Năm 1994 Về Việc Tạm Thu Thuế đất đợt 1 Năm 1994 Do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành Công Tác Xã Hội Với Trẻ Em Chỉ Thị 08/CTUBND Năm 2013 Tăng Cường Quản Lý đầu Tư Và Xử Lý Nợ đọng Xây Dựng Cơ Bản Chỉ Thị 08/CTUB Năm 1989 Tổ Chức Thực Hiện Điều Lệ đăng Ký Quản Lý Hộ Khẩu Tại Thành Phố Mau Bb Can Tru Cong No Chỉ Thị 08/2009/CTUBND Về Tăng Cường Công Tác Xây Dựng Và Củng Cố Công đoàn Cơ Sở Trong Các Doanh Bản Văn Các Bài Ca Trong Thánh Lễ Chỉ Thị 08/2004/CTBCN Về Khắc Phục Tình Trạng Thiếu điện Mùa Khô Năm 2004 Do Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp Ban Hành Chỉ Thị 07/2011/CTUBND Thực Hiện Nghị định 41/2010/NĐCP Về Chính Sách Tín Dụng Phục Vụ Phát Triển Nông Nghiệp Nông Quyết định 130/2009/QĐUBND Về Công Bố Bộ Thủ Tục Hành Chính Thuộc Thẩm Quyền Giải Quyết Của Sở Tài Nguyên Nghị Quyết Số 45/1998/NQUBTVQH10 Về Việc Ban Hành Quy Chế Thực Hiện Dân Chủ ở Xã Thị Trấn Phường Do Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Ban Hành Chỉ Thị 06/CTVKSTC Năm 2012 Về Tăng Cường Công Tác Thống Kê Và ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Chỉ Thị 06/CTUBND Năm 2014 Về Công Tác Phòng Chống Lụt Bão Và Giảm Nhẹ Thiên Tai Năm 2014 Do Tỉnh Yên Bái Ban Hành Chỉ Thị 06/2011/CTUBND Tăng Cường Thực Hiện Công Tác Bảo Hộ Lao động An Toàn Vệ Sinh Lao động Và Tự Học Nhanh Cách Xử Lý Màu Trên Corel Draw Illustrator Photoshop Chỉ Thị 06/2007/CT UBND Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Ninh Trật Tự Năm 2007 Do Tỉnh Hải Dương Ban Hành Chỉ Thị 05/CTUBND Về Tăng Cường Thực Hiện Tiết Kiệm điện Và Hiệu Quả Do Tỉnh Đồng Tháp Ban Hành Chỉ Thị 05/CTUBND Năm 2013 Tăng Cường Công Tác Theo Dõi Tình Hình Thi Hành Pháp Luật Trên địa Bàn Tỉnh Quảng Ngãi Chỉ Thị 05/CTUBNCVX Về Việc Tập Trung Thực Hiện Một Số Việc Cấp Bách Hoàn Thành Nhiệm Vụ Gọi Công Sanh Tượng Kỳ Hậu Vệ Chỉ Thị 05/2009/CTUBND Về Chấn Chỉnh Công Tác Xây Dựng Và Thực Hiện Quy ước ở ấp Khu Phố Do Chỉ Thị 05/2007/CTBXD Về Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Sắp Xếp đổi Mới Phát Triển Doanh Nghiệp Chỉ Thị 05/2005/CTUB Về Chấn Chỉnh Và Tăng Cường Công Tác Quản Lý Chất Lượng Khảo Sát Thiết Kế Và Quyet Dinh 3671/QĐ-BYT Chỉ Thị 05/2004/CTUB Về Thu Phí Bảo Vệ Môi Trường đối Với Nước Thải Theo Nghị định 67/2003/NĐCP Của Chính Phủ Do Tỉnh Lào Cai Ban Hành Chỉ Thị 05/1998/CTBVHTT Về Biện Pháp Tăng Cường Quản Lý Hoạt động In Do Bộ Văn Hóa Thông Tin Ban Hành Khuyến Khích Phát Triển Công Nghiệp Nông Thôn Nước Ta Giai đoạn 2005 - 2009 Quyết định 31/1999/QĐBGTVT Về Quy Chế Quản Lý Sử Dụng Khai Thác đảm Bảo An Toàn Giao Thông Quốc Lộ Chuyên đề: Đo Bóc Tiên Lượng Và Lập Dự Toán Chỉ Thị 04NNKH/CT Năm 1997 Về Nắm Sát Tình Hình Và Có Biện Pháp Giải Quyết Khẩn Cấp để Chống Sổ Tay Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật điếu Văn Mẫu Chỉ Thị 04/CTUBND Về Thực Hiện Thông Tư 23/2012/TTBCA Quy định Về Khu Dân Cư Xã Phường Thị Trấn Cơ Chỉ Thị 04/2008/CTUBND Về Nâng Cao Hiệu Quả Các Hoạt động Xây Dựng Và Chất Lượng Các Công Trình Xây Chỉ Thị 04/2007/CTUBND Về Chống Tiêu Cực Và Khắc Phục Bệnh Thành Tích Trong Giáo Dục để Dạy Tốt Học Chỉ Thị 02/2008/CTUBND Về Tăng Cường Vận động Hiến Máu Nhân đạo Năm 2008 Do Ủy Ban Nhân Dân Quận 12 Ban Hành Chỉ Thị 04/2005/CTBBCVT Về Công Tác Phòng Chống Lụt Bão Giảm Nhẹ Thiên Tai Năm 2005 Do Bộ Bưu Chính Viễn Thông Ban Hành Phân Tích Bài Thơ Tại Lầu Hoàng Hạc Tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng Quyết định Số 1319-hd/ubkttw Ngày 10-6-2013 Chỉ Thị 03/2008/CTUBND Về Việc Tiếp Tục Triển Khai Thi Hành Luật Đất đai Năm 2003 Trên địa Bàn Tỉnh Bình Dương Chỉ Thị 03/2005/CTBTC Về Chấn Chỉnh Công Tác Cán Bộ Nhằm đẩy Mạnh Cải Cách Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tạo Bài Trình Bày Với Microsoft PowerPoint Chỉ Thị 03/1999/CTTTG Về Tăng Cường Quản Lý Nhà Nước đối Với Các Hoạt động Khảo Sát Thăm Dò Khai Chỉ Thị 02/GĐĐT Năm 1997 Về Nghiên Cứu Quán Triệt Và Thực Hiện Nghị Quyết Hội Nghị Lần Thứ Module Mam Non 20 Tao Mang Mong ZnO Bang Phuong Phap Sol Gel Chỉ Thị 02/CTUBND Triển Khai Nghị định 66/2008/NĐCP Về Hỗ Trợ Pháp Lý Cho Doanh Nghiệp Do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng Ban Hành Chỉ Thị 02/CTBXD Năm 2010 Thực Hiện Các Giải Pháp Thúc đẩy Sản Xuất Kinh Doanh Mở Rộng Thị Trường Chỉ Thị 02/CT-UBND Năm 2014 Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước đối Với Hoạt động Thăm Dò Khai Chỉ Thị 02/2010/CTUBND Về Tập Trung Triển Khai Các Giải Pháp Chủ Yếu để Thực Hiện Mục Tiêu Nhiệm Vụ Thông Tư 25/2011/TTBLĐTBXH Hướng Dẫn Xếp Lương đối Với Người Tốt Nghiệp Cao đẳng Trung Cấp Sơ Cấp Nghề Làm Chỉ Thị 15 Ngày 07/7/2007 Của Bộ Chính Trị Chỉ Thị 02/2010/CTUBND Tăng Cường Công Tác Phòng Chống Dịch Sốt Xuất Huyết Do Tỉnh An Giang Ban Hành Chỉ Thị 02/2009/CTUBND Về Tăng Cường Quản Lý Nhà Nước đối Với Việc Nhập Cảnh Cư Trú Và Lao động Chỉ Thị 02/2008/CTUBND Về Giảm Văn Bản Giấy Tờ Hành Chính Trong Hoạt động Của Các Cơ Quan Hành Chính Giao Trinh Photoshop Chỉ Thị 02/2007/CTUBND Về Tổ Chức Cuộc Bầu Cử đại Biểu Quốc Hội Khóa XII Tỉnh Bình Thuận Chỉ Thị 02/2005/CTBGTVT Về Tăng Cường Công Tác Phòng Chống Tác Hại Của Thuốc Lá Trong Ngành Giao Thông Vận Chỉ Thị 01/2010/CTUBND Tiếp Tục Tăng Cường Công Tác Tiếp Công Dân Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Tranh Chấp Nghi Dinh 42/2009/NH-CP Ve Phan Loai Do Thi Ppt Diễn Văn Chỉ Thị 01/2008/CTUBND Về Tổ Chức Phục Vụ đón Tết Nguyên đán Mậu Tý Năm 2008 Tại Thủ đô Hà Chỉ Thị 01/2004/CTTTg Về Chấn Chính Hoạt động Vận Tải Khách Liên Tỉnh Bằng ô Tô Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Nghị định Số 16/2010/NĐ-CP Chưng Luyện Rượu Etylic Chương Trình Số 08-CTr/TU Chương Trình Hành động Thực Hiện Kết Luận Số 62-KL/TW Quyết định 02/2009/QĐUBND điều Chỉnh Tỷ Lệ điều Tiết Các Khoản Thu Giữa Các Cấp Ngân Sách Trên địa Bàn Chương Trình 3885/CTrBHXHHND Phối Hợp Thực Hiện Chính Sách Bảo Hiểm Xã Hội Y Tế Giữa Bảo Hiểm Xã Hội Chương Trình đào Tạo Bác Sĩ Y Học Dự Phòng Các Thôn Châm Ngôn đạo đức Của Publius Syrus Mẫu Xin Xác Nhận Anh Chị Em Ruột Quy Dinh 92/Qd Cao Ly đầu Hình CHI THI 917 VE XAY DUNG DON VE1BB8A VUNG MA CHI THI 28/2007 CT-BQP Ve Quan Ly Xe May Quan Su Quyết định 764/QĐUBND Năm 2010 Về Kế Hoạch Triển Khai Thực Hiện Đề án Phát Triển Nghề Công Tác Xã Hội Giai đoạn 20102020 Của Tỉnh Gia Lai Biểu Mẫu Kết Nạp đảng Viên Quyết định 16/2013/QĐUBND Sửa đổi Quyết định 14/2007/QĐUBND Về Bổ Sung Danh Mục Mức Thu Phí Lệ Phí Phạm Vi Thông Tư Liên Tịch 99/1998/TTLTTCCPBTCBLĐTBXH Hướng Dẫn Nghị định 09/1998/NĐCP Sửa đổi Nghị định 50/CP Về Chế độ Sinh Hoạt Luyen Thi KET CHI THI 28/2007 CT-BQP CHỈ THỊ 28/2007/CT-BQP Về Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Quản Lý Xe Máy Quân Sự CHỈ THỊ 15 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Quyết định 42/2013/QĐ-UBND Về Bảng Giá đất Năm 2014 Trên địa Bàn Tỉnh Bình Định Quyết định 76/2000/QĐBVGCP Về Giá Giới Hạn Tối đa Xăng Dầu Do Trưởng Ban Ban Vật Giá Chính Phủ Ban Hành Đọc Vị Mọi Vấn đề Của Trẻ C70a-hd Theo Thông Tư Ssos 178/TT-BTC Ngày 23/10/2013 Hệ Thống Cơ điện Tử C70B HD Baocaomattrancapxa C69a-hd Theo Mau Excel Ke Hoach To Chuc Thi Dau Cau Long Cắm Hoa Nghệ Thuật Cẩm Nang Hướng Dẫn Xác Thực Chứng Từ Bằng Chữ Ký điện Tử Cẩm Nang Câu Chuyện Tình Nguyện Cùng Nhau Tạo Nên Khác Biệt Cẩm Nang Lớp Mẫu Giáo Cấp Và Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề đấu Giá Cấp Giấy Chứng Nhận đủ điều Kiện Về Phòng Cháy Và Chữa Cháy