200 file được tìm kiếm mới nhất !

Quyết định 10/2007/QĐUBND Về Quy Chế Hoạt động Của Hội đồng Thi đua Khen Thưởng Tỉnh Lào Cai Do Ủy Nghành Nghề Chủ đạo ở Thủ Dầu Một Quyết định 33/2005/QĐUBND Về Quy định Tỷ Lệ Diện Tích được Xây Dựng Nhà ở Trên Thửa đất ở Có Mau Bb Can Tru Cong No Quyết định 31/2010/QĐUBND Ban Hành Quy định Về Diện Tích Tối Thiểu được Phép Tách Thửa đối Với Các Loại Nghị Quyết Số 16/2008/NQHĐND Về Nhiệm Vụ Kinh Tế Xã Hội Năm 2009 Tại Kỳ Họp Thứ 12 Hội Nghị Quyết Số 10/2008/NQHĐND Về Nhiệm Vụ Kinh Tế Xã Hội Năm 2009 Do Hội đồng Nhân Dân Quận 10 Ban Hành Thông Báo Số 130-tb/tw Ngay 10/1/2008 Của Bộ Chính Trị Thông Báo Số 130-TB/TW Ngày 10/01/2008 Của Bộ Chính Trị Nghị định 12/2003/NĐCP Về Sinh Con Theo Phương Pháp Khoa Học Thong Bao So 130-tb/tw Của Bo Chính Trị, Ngay 10/1/2008 - Chi Thi 01/CT-UBND Ngay 2/1/2014 Cua Chu Tich UBND TP Ha Noi Thông Báo Số 130 Của Bộ Chính Trị Ngày 10/1/2008 Thông Báo Của Bộ Chính Trị Ngay 01/01/2008 Thông Báo 130/TB-TW Ngày 10/01/2008 Của Bộ Chính Trị Quyết định 2570/qĐubnd Năm 2010 Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa Liên Thông Trong Bai Thu Hoach Hoc Tap Va Lam Theo Tam Guong Dao Duc Ho Chi Minh Ve Trung Thuc, Trach Nhiem; Gan Bo Voi Nhan Dan; đoan Ket Xay Dung Dang Trong Sach, Vung Manh Quyết định 16/2007/QĐUBND Về Quy định Phong Trào Thi đua Thực Hiện Công Tác Dân Số Gia đình Và Trẻ Em Trên địa Bàn Tỉnh Lào Cai Báo Cáo 5535/BCVPCP Sơ Kết Thực Hiện Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Theo Đề án đơn Giản Hóa Thủ Quyết định 02/2010/qĐubnd Ban Hành Quy định Về Thực Hiện Mức Hỗ Trợ đóng Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện Quyết định 21/2013/QĐUBND Về Cấp Giấy Phép Xây Dựng Trên địa Bàn Tỉnh Đắk Nông Viết Đơn Xin Chuyển Đảng Chính Thức Quyết định 77/2008/QĐUBND Ban Hành Quy định Về Trình Tự Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Môi Giới định Giá Bất Quyết định 362/QĐUBND Năm 2008 Ban Hành Quy định Về Thủ Tục Trình Tự đầu Tư Và Cơ Chế Phối Quyết định 1031/2010/qĐubnd Ban Hành Quy định Về Việc Giao Cho Thuê đất để Thực Hiện Dự án Xã Hội Thông Báo Số 447/TBBGTVT Về Việc Kết Luận Của Thứ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Lê Mạnh Hùng Tại Thông Báo 463/TBBGTVT Kết Luận Của Thứ Trưởng Nguyễn Hồng Trường Tại Cuộc Họp Thông Qua Báo Cáo Giữa Kỳ Công ước Cities Thông Báo 78/TBBGTVT Về Kết Luận Của Bộ Trưởng Hồ Nghĩa Dũng Tại Cuộc Họp Giao Ban Bộ Tháng 02/2010 Kết Luận Số 51 - KL/TW Ngày 22.7.2009Trung ương 7 Khoá XI Nghị Quyết 06/2013/NQHĐND Quy định Tỷ Lệ Diện Tích đất ở Nhà ở để Phát Triển Nhà ở Xã Hội Quyết định 309/2007/QĐUBND Quy định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Chi Cục Kiểm Phê Duyệt GIS Du Lịch Tỉnh Gia Lai 2015 Mẫu Báo Cáo B01/ĐP Kem Theo Cong Van 141 ưu Nhược điểm Của Mạng Có Dây Phê Duyệt Dự án Xây Dựng Bản đồ Số GIS 2015 Phê Duyệt Dự án GIS Thực Hiện Năm 2015 Phê Duyệt Dự án GIS Năm 2015 Tóm Tắt Luận án Bằng Tiếng Việt Của NCS Nguyễn Thị Ngọc Hoa Phê Duyệt Dự án GIS Du Lịch 2015 Phê Duyệt Dự án GIS 2015 BAO CAO CONG TAC KIEM TRA, GIAM SAT THI HANH KY LUAT DANG Phê Duyệt đề Tài GIS Du Lịch 2015 Phê Duyệt đề Tài GIS 2015 Phê Duyệt đề Tài Bản đồ Số Du Lịch 2015 Phê Duyệt đề Cương GIS Năm 2015 Phê Duyệt đề án GIS Năm 2015 Phê Duyệt đề án GIS 2015 Công Bố Phê Duyệt GIS Năm 2015 Quyết định 61/1999/QĐUB Về Thành Lập Ban Quản Lý Dự án Trồng Mới 5 Triệu Ha Rừng Tỉnh Bình Phước Quyết định 6115/QĐUBND Năm 2013 Công Nhận Lại Sản Phẩm Công Nghiệp Chủ Lực Của Thành Phố Hà Nội Quyết định 185/2007/QĐUBND Ban Hành Đơn Giá Duy Trì Hệ Thống Chiếu Sáng Công Cộng Tỉnh Phú Yên Do Ủy Ngành Kinh Tế đối Nghoại Vs Kinh Diang Quốc Tế Bai Thu Hoach Ve Chu Dong Ung Pho Voi Bien Dong Khi Hau Tang Cuong Quan Ly Tai Nguyen Moi Truong Báo Cáo Tổng Kết Pháp Lệnh Cựu Chiến Binh Việt Nam Nghị định 181/2004/NĐCP Thi Hành Luật Đất đai Phê Duyệt Kế Hoạch ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Năm 2015 Bộ Y Tế Quyết định 1983/QĐUBND Năm 2013 Quy định đơn Giá Sàn Tầng Hầm Và Tỷ Lệ % Chất Lượng Còn Lại Quan Diem Cua Dang Ve Doi Tac Doi Tuong Trong Tinh Hinh Moi Quyết định 200/2006/QĐTTg Phê Duyệt Đề án Thí điểm Tổ Chức Quản Lý Dạy Nghề Và Giải Quyết Việc Làm Huong Dan 26 Quyết định 13/2008/QĐUBND Quy định Mức Thu Quản Lý Và Sử Dụng Học Phí ở Trường Trung Học Phổ Thông Quyết định 366/QĐUBND Năm 2009 Về Danh Mục Tạm Thời Mức Giá Thu Một Phần Viện Phí áp Dụng Tại Quyết định 1509/2006/QĐUBNDQNg Về Việc Thành Lập Ban Quản Lý Dự án Cơ Sở Trà Tântheo Dự án Trồng Mới Quyết định 1128/QĐBCT Năm 2009 Quy định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Ban LY LICH DANG VIEN MAU 2 Báo Cáo Việc Thực Hiện Chỉ Thị Số 03-ct/tw Của Bộ Chính Trị Quyết định 21/2007/QĐUBND Về Quy Chế Làm Việc Của Ban Tôn Giáo Dân Tộc Do Tỉnh Long An Ban Hành Thông Tư 118/2004/TTBQP Hướng Dẫn Nghị định 65/2002/NĐCP Về Công Tác Phòng Không Nhân Dân Do Bộ Quốc Phòng Ban Hành Quyết định 06/QĐBNV Năm 2010 Thành Lập Ban Quản Lý Dự án Tăng Cường Năng Lực Thanh Tra Ngành Nội Báo Cáo đại Hội Hội Cựu Chiến Binh Gương Mẫu Tách Chiết Và Thu Hồi Các Hợp Chất Tự Nhiên Quyết định 50/2013/QĐUBND điều Chỉnh Giá đất ở Năm 2013 Kèm Theo Quyết định 53/2012/QĐUBND Trên địa Bàn Huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng Báo Cáo Sơ Kết Năm Năm Mô Hình Dân Vận Khéo Cua Ban Dan Van Giao Diện Người Máy GIAO DUC QUOC PHONG Quyết định 1547/1999/QĐTU Về Quy Chế Bổ Nhiệm Cán Bộ Do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng Ban Hành Cách Thức Phát động Giao Tiếp Tiếng Anh Giáo Trình Access 1 Quyết định 39/2006/QĐBYT Ban Hành Quy Chế điều Tra Ngộ độc Thực Phẩm” Do Bộ Trưởng Bộ Y Tế Ban Hành Thông Tư Hướng Dẫn Thuc Hien Thong Tu 141/2011 Của BTC Bản Tự Kiểm điểm đảng Viên Cuối Năm 20138.2- Xếp Loại Cán Bộ Kế Hoạch 6446/KHUBND Năm 2013 Thực Hiện Đề án Trợ Giúp Xã Hội Và Phục Hồi Chức Năng Cho Người Thông Tư 60/2013/TT-BGTVT A đổi Điều 7 Thông Tư 56/2012/TT-BGTGT Quy định Về Kiểm định An Toàn Kỹ Thuật Và Quyết định 369/QĐHQKG Năm 2012 Quy định Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Cơ Cấu Tổ Chức Và Mối Quan Quyết định 481/2008/QĐUBND Ban Hành Quy định Chế độ Hỗ Trợ đối Với Cán Bộ Công Chức Trên địa Bàn Bai Thu Hoạch Về Công Tác Dân Vận Văn Bản Thuế Mới áp Dụng Từ 1/11/2014 Hướng Dẫn Kiếm Tiền Từ Google Adsense Nghị định Hướng Dẫn Luật Khiếu Nại 2011 Phê Duyệt Kế Hoạch ứng Dụng Gis Trong Quan Trắc Môi Trường Luật Khiếu Nại Tố Cáo Sửa đổi 2005 Hồi Ký Ho Ngoc Nhuan Luật Khiếu Nại, Tố Cáo 2011 Luật Khiếu Nại Tố Cáo 1998 Luật Khiếu Nại 2011 Hướng Dẫn Số 27 Hướng Dẫn Ban Tổ Chức Trung ương 25/9/2014 Mẫu 1a Thông Tư Lien Tich 13/2014 Thông Tư Liên Tịch Số 20/2014 Quyết định 3595/QĐUBND Năm 2011 Công Bố đơn Giá Xây Dựng Công Trình Phần Khảo Sát Xây Dựng Do Luật Xây Dựng Số 50/2014/qh13 Mức đóng Bảo Hiểm Xã Hội Năm 2014 Mới Nhất Bao Cao Kiem Diem Tap The Cchi Bo Cuoi Nam Quyết định 11/2000/QĐUB Ban Hành Quy định Về Trình Tự Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo Trên địa Bàn Thành Luật Bảo Hiểm Y Tế Sửa đổi Năm 2014 TT 219/2009/TT-BTC Luat Sua Doi Bo Sung Mot So Dieu Cua Luat Nghia Vu Quan Su Luật Bảo Hiểm Anh 1906 Thông Báo Số 208/TBBGDĐT Về Việc Tổ Chức Hội Thi Giáo Viên Dạy Giỏi Trung Cấp Chuyên Nghiệp Toàn Quốc Bảo Hiểm Y Tế 2014 Bảo Hiểm Xã Hội 2014 Nghị định 03/2014/NĐ-CP Hướng Dẫn Bộ Luật Lao động Về Việc Làm 10 Ðiều Tâm Niệm Về Giáo Dục Luật Dân Sự 2014 đề Thi Toán 9 Hk1 Luat Cand Sua Doi 2014 Quyết định 1611/QĐUBND Năm 2012 Hủy Bỏ Quyết định 03/2012/QĐUBND Quy định Mức Hỗ Trợ Cho Người Hoạt động Không Nghị Quyết 40/2013/NQHĐND Về Quy định điều Chỉnh Mức Thu Chế độ Thu Nộp Và Quản Lý Sử Dụng Một Quyết định 1375/QĐTLĐ Năm 2006 Về Quy định Tuyển Sinh Và đào Tạo Cán Bộ Công đoàn Hệ đại Học Thông Tư 13/2013/tt-bxd Ngày 15/08/2013 Quyết định 3388/1999/QĐBYT Về ĐIều Lệ Tổ Chức Và Hoạt động Của Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Tây Nguyên Do Bộ Trưởng Bộ Y Tế Ban Hành Thông Tư 242/2009/TTBTC Hướng Dẫn Quy Chế Quản Lý Tài Chính Của Công Ty Nhà Nước Và Quản Lý Vốn Quyết định 1165/QĐTCHQ Năm 2011 Về Quy Trình Hướng Dẫn Thủ Tục Hải Quan đối Với Hành Lý Của Người Quyết định 39/2001/QĐTTg Về Việc Thành Lập Trường Đại Học Tây Bắc Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Ban Kiem Diem Ca Nhan Cua Dang Vien Quyet Dinh Phe Duyet Cac Xa Thuoc Vung 135 Giai Doan 3 Quyết định 33/2009/QĐUBND Ban Hành Quy định Quản Lý Và Khai Thác Mạng Tin Học Diện Rộng Của Ủy Ban Quyết định 2130/QĐBNNHTQT Năm 2012 Phê Duyệt Dự án “Chứng Chỉ Rừng Cho Dịch Vụ Hệ Sinh Thái Forces” Do Quyết định 5424/1998/QĐUBQLĐT Về Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt động Của Lực Lượng Làm Dịch Vụ Thu Gom Rác Mẫu Giấy Báo Có Của Ngân Hàng Thông Tư 11/2006/TTBCN Hướng Dẫn Thực Hiện Giá Bán điện Do Bộ Công Nghiệp Ban Hành Quyết định 2054/2006/QĐUBND Ban Hành Quy định Về Trình Tự Thủ Tục Hành Chính Thực Hiện Việc Giao đất Cho Kinh Dịch Trọn Bộ Ngô Tất Tố Quyết định 04/2006/QĐUBND Về Tổ Chức Bộ Máy Và Biên Chế Của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Quyết định 38/2007/QĐUBND Về Chính Sách Hỗ Trợ Lãi Suất Vốn Vay Ngân Hàng Mua Máy Chế Biến Bảo Quản Quyết định 763/QĐTTg Năm 2013 Phê Duyệt Đề án Tổng Thể Bảo Tồn Voi Việt Nam Giai đoạn 2013 2020 Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Quyết định 2228/2007/QĐUBND Ban Hành Quy định Chính Sách ưu đãi Và Hỗ Trợ đầu Tư Tên địa Bàn Tỉnh Sách Nhà Tiên Tri-Khalil Gibran Kiểm điểm đảng Viên Năm 2014 Ban Tu Kiem Diem Dang Vien Nam 2014 Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Sửa đổi 2004 Luật Số 67/2011/QH12 Safety Of Explode Means Luật Số 04/2007/QH12 58/2010/QH12 56/2010/QH12 54/2010/QH12 Mẫu Biên Bản đối Trừ Công Nợ 2 Bên 47/2010/QH12