Chỉ Thị 09/CTUB Về Công Tác Thu Thuế ở Thành Phố Năm 1977 Do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Hành [Download miễn phí]