200 file được tìm kiếm mới nhất !

Thông Tư 03/2013/TTBVHTTDL Hướng Dẫn Nghị định 79/2012/NĐCP Về Biểu Diễn Nghệ Thuật Trình Diễn Thời Trang Thi Người đẹp Quyết định 580/QĐTTg Năm 2010 Thành Lập Ban Chỉ đạo Nhà Nước Dự án điện Hạt Nhân Ninh Thuận Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Quyết định 30/2010/QĐUBND Ban Hành Quy Chế Quản Lý Hoạt động Biểu Diễn Và Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Quyết định 67/2000/QĐBNNKHCN Về Tiêu Chuẩn Ngành 14 TCN 115 – 2000 Thành Phần Nội Dung Và Khối Lượng Khảo Quyết định 47/2005/QĐBNN Về Số Lượng động Vật Khối Lượng Sản Phẩm động Vật Phải Kiểm Dịch Khi Vận Chuyển ĐIỀU LỆ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Quyết định 1588/2008/QĐTTCP Về Chức Năng Nhiệm Vụ Quyền Hạn Và Tổ Chức Hoạt động Của Vụ Thanh Tra Khối Quyết định 04/2006/QĐUBND Về Quy định Tổ Chức Khối Thi đua Và Thực Hiện Chấm điểm Xếp Loại Khen Thưởng Sách Tam Ngươn đại Lược Mẫu Giấy Ra Viện Thông Tư 09/2010/TTBGTVT Quy định Về Hoạt động Bảo Vệ Môi Trường Trong Phát Triển Kết Cấu Hạ Tầng Giao Phòng Răng BS Nhựt ở Phan Thiết Quyết định 90/2008/QĐTTG Phê Duyệt Quy Hoạch Phát Triển Giao Thông Vận Tải Thủ đô Hà Nội đến Năm 2020 Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Mau Giay Khen Dang Va Dang Vien Luat Giao Duc Quoc Phong Va An Ninh Hoàng Phê Bản Kiểm điểm Của Lãnh đạo Quyết định 1704/QĐUBNDHC Năm 2007 Về Quản Lý Sử Dụng Tiền Thu Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Quyết định 1505/QĐUBND Năm 2013 Giao Chỉ Tiêu Kế Hoạch Phát Triển Giáo Dục Và đào Tạo Năm Học 20132014 Do Tỉnh Bình Phước Ban Hành Quyết định 14/2007/QĐUBND đổi Tên Phòng Giáo Dục Trực Thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Cấp Huyện Thị Thành Phòng Giáo Thông Tư 09/2010/TTNHNN Quy định Về Cấp Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt động Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Incoterms 2010 Song Ngữ Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân Sửa đổi 1988 Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân 2002 Bản Tự Kiểm điểm Nam 2013 (ap Dung Cho Cac Doi Tuong La Can Bo,cong Chuc,vien Chuc La Cap Uy Vien Cac Cap Va Dang Vien) Ban Kiem Diem Ca Nhan Dang Vien Nam 2013 Theo Hưng Dan 22 Cua Ban To Chuc Trung Uong Văn Bản Hợp Nhất 3198/VBHNBVHTTDL Năm 2013 Hợp Nhất Nghị định Hướng Dẫn Bộ Luật Dân Sự Luật Sở Hữu Văn Bản Hợp Nhất 30/VBHN-VPQH Năm 2013 Hợp Nhất Luật đất đai Do Văn Phòng Quốc Hội Ban Hành Văn Bản Hợp Nhất 24/VBHN-VPQH Năm 2013 Hợp Nhất Luật Xây Dựng Do Văn Phòng Quốc Hội Ban Hành Luật Lao động Mới Nhất 2014 Văn Bản Hợp Nhất 19/VBHN-VPQH Năm 2013 Hợp Nhất Luật Sở Hữu Trí Tuệ Do Văn Phòng Quốc Hội Ban Hành Giấy đề Nghị Hủy/tra Soát Lệnh Chuyển Tiền Bo Luật Lao động Mới Nhất 2014 điều 8, Chương III Quy định Số 57-QĐ/TW Của Bộ Chính Trị (khóa X) Về Một Số Vấn đề Về Bảo Hợp đồng Ghi Nhớ Cung Cấp Vật Liệu Xây Dựng Nâng Cao Chất Lượng đào Tạo Trong Các Trường CAND Quyết định 135/2004/QĐUB Quy định Khuyến Khích đầu Tư Khai Thác Bến Bãi Vận Tải đường Bộ Trên địa Bàn Nghị Quyết 297/2009/NQHĐND Thông Qua Chính Sách Khuyến Khích Xã Hội Hoá đối Với Các Hoạt động Trong Lĩnh Vực Nghị Quyết 257/2008/NQHĐND Về Cơ Chế Khuyến Khích Hỗ Trợ Các Tổ Chức Cá Nhân đầu Tư đổi Mới Công Thông Tư 146/1999/TTBTC Hướng Dẫn Thực Hiện Việc Miễn Giảm Thuế Theo Nghị định 51/1999/NĐCP Thi Hành Luật Khuyến Khích Nghị Quyết 03/2012/NQHĐND Về Phê Duyệt Một Số Cơ Chế Chính Sách ưu đãi Khuyến Khích đầu Tư Và Quản Quyết định 394/qĐttg Năm 2006 Về Việc Khuyến Khích đầu Tư Xây Dựng Mới Mở Rộng Cơ Sở Giết Mổ Luật Khuyến Khích đầu Tư Trong Nước 1994 Luật Hôn Nhân Gia đình 2014 Nghị định 28/2013/NĐCP Hướng Dẫn Luật Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật Nghị định 28/2007/NĐCP Hướng Dẫn Luật Luật Sư Hồi Ký Trần Quỳnh Nghị định 123/2013/NĐCP Hướng Dẫn Và Biện Pháp Thi Hành Luật Luật Sư Mau Kiem Diem Dang Vien Sinh Con Thu 3 Bài Thu Hoạch Học Tập Nghị Quyết Trung ương 7 Khoá XI Về Tăng Cường Và đổi M Giáo Trình Luật Thương Mại Quốc Tế Của đại Hoc Luật Hà Nội 2003 Thông Tư Liên Tịch 66/2007/TTLTBTCBTP Về Thù Lao Và Thanh Toán Chi Phí Cho Luật Sư Trong Trường Hợp Luật Quyết định 104/2004/QĐBCN Về Việc Chuyển Công Ty Du Lịch Và Thương Mại Thành Công Ty Cổ Phần Du Lịch Quyết định 638/QĐUBND Phân Bổ Chi Tiết Kinh Phí Chi Sự Nghiệp Kinh Tế để Thực Hiện Dự án Nhiệm Quyết định 145/2004/QĐTTg Về Phương Hướng Chủ Yếu Phát Triển Kinh Tếxã Hội Vùng Kinh Tế Trọng điểm Bắc Bộ Chỉ Thị 38/2005/CTTTg Về Việc Rà Soát Quy Hoạch Lại 3 Loại Rừng Rừng Phòng Hộ Rừng đặc Dụng Và Thông Tư 38/2007/TTBNN Hướng Dẫn Trình Tự Thủ Tục Giao Rừng Cho Thuê Rừng Thu Hồi Rừng Cho Tổ Chức Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 5 Chỉ Thị 07/CTUBND Năm 2013 Tăng Cường Công Tác Quản Lý Bảo Vệ Rừng Và Phát Triển Rừng Trên địa Bàn Thành Phố Đà Nẵng Chỉ Thị 05/2007/CTUBND Nâng Cao Hiệu Lực Quản Lý Nhà Nước Trong Lĩnh Vực Tôn Giáo Trên địa Bàn Tỉnh Quảng Bình Tìm Kiếm Sự Khôn Ngoan: Từ Darwin Tới Munger Huong Dan So 92-hd/bcĐ Ngay 10/1/2008 Cua Ban Chi Dao Thanh Pho Huong Dan Thuc Hien Quy Che Dan Chu Hướng Dẫn Số 22 - HD/BTCTW, Hướng Dẫn Thực Hiện Kiểm điểm Năm 2013. ISO 14403 Thien Van Hoc Huong Dan So 12- Hd/btctw Ngay 17 Thang 5 Nam 2012 Trong Cuon Huong Dan Mot So Van De Cu The Nghiep Vu Cong Tac Dang Vien Hướng Dẫn 29 Của Ban Hướng Tổ Chức Trung ương Ngày 07/11/2014 Quyết định 483/QĐBGDĐT Năm 2010 Phê Duyệt Sổ Tay Hướng Dẫn Thực Hiện Và Sổ Tay Hướng Dẫn Quản Lý Hướng Dẫn 1286/TYDT Hướng Dẫn Sử Dụng Vắc Xin Phòng Bệnh Cúm Gia Cầm Do Cục Thú Y Ban Hành Cơ Kỹ Thuật Quyết định 89/2007/QĐUBND Về Bộ đơn Giá Duy Trì Hệ Thống Chiếu Sáng Công Cộng Hệ Thống Camera Giao Thông Giáo Trình Vệ Sinh Gia Súc Mau Ly Lich Cua Nguoi Xin Vao Dang Dây Trên Tàu Biển Thông Tư 150/2013/TTBTC Hướng Dẫn Về Lập Quản Lý Và Việc Thực Hiện Hoàn Thuế Từ Quỹ Hoàn Thuế Giá Quyết định Số 447/QĐ-UBDT Ve Dac Biet Kho Khan O Nghe An Quyết định 18/2007/QĐUBND Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Quản Lý Hoạt động Và Kinh Doanh Du Lịch Bằng Tàu Kế Hoạch Tổ Chức Năm Du Lịch Quốc Gia đồng Bằng Sông Hồng 2013 Quyết định 1318/QĐUBND Năm 2013 Về Quy Chế Hoạt động Của Ban Chỉ đạo Phát Triển Du Lịch Tỉnh Phú Yên Bản Ghi Nhớ Số 76/2004/LPQT Về Hợp Tác Du Lịch Giữa Tổng Cục Du Lịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Thông Tư 45/2009/TTBLĐTBXH Hướng Dẫn Công Tác Thi đua Khen Thưởng đối Với Học Sinh Sinh Viên Trong Các Cơ Quyết định 1718/2007/QĐUBND Về Quy Chế Quản Lý Học Sinh Sinh Viên Ngoại Trú Do Tỉnh Thái Nguyên Ban Hành Quyết định 17/2010/QĐUBND Hỗ Trợ Tiền đóng Bảo Hiểm Y Tế Cho Học Sinh Sinh Viên đang Theo Học Tại Quyết định 158/2002/qĐttg Về Chế độ Khen Thưởng đối Với Học Sinh Sinh Viên đạt Giải Trong Các Kỳ Thi Quyết định 152/2007/QĐTTg Về Học Bổng Chính Sách đối Với Học Sinh Sinh Viên Học Tại Các Cơ Sở Giáo Học đàn Guitar Luật Thừa Kế Mới Nhất 2014 Quyết định 152/2007/QĐTTg Về Học Bổng Chính Sách đối Với Học Sinh Sinh Viên Học Tại Các C%C Danh Sách Khách Hàng Tại Trung Tâm California Fitness And Yoga Center Chỉ Thị 12/CTUBND Năm 2013 Về Tăng Cường Thực Hiện BHYT Học Sinh Sinh Viên Do Tỉnh Đắk Nông Ban Hành Thông Báo Số 2054/TBVPCP Về ý Kiến Kết Luận Của Bộ Trưởng Chủ Nhiệm Nguyễn Xuân Phúc Tại Buổi Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán Công Nợ Nghị Quyết 31/2012/NQHĐND Chuyển đổi Trường Mầm Non Bán Công Sang Trường Mầm Non Công Lập Do Tỉnh Hưng Yên Ban Hành Thông Báo 348/TBVPCP Năm 2013 Kết Luận Của Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nghị định 38/2008/NĐCP Về Giải Thể Các Xã Xuân Mỹ Xuân Liên Và Xuân Khao Vùng Lòng Hồ Chứa Nước Tuệ Tĩnh Toàn Tập Quyết định 72d/2006/QĐUBND Về Bảng Giá Ca Máy Và Thiết Bị Thi Công Xây Dựng Công Trình Tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định 37/2012/QĐUBND Về Công Bố Bảng Giá Ca Máy Và Thiết Bị Thi Công Xây Dựng Công Trình Tỉnh Ninh Thuận Chỉ Thị 22/2007/CTUBND Về Lập Thẩm định Thiết Kế Cơ Sở Thiết Kế Bản Vẽ Thi Công Thiết Kế Kỹ Quyết định 1022/2004/QĐNHNN Về Quy Chế Lưu Ký Giấy Tờ Có Giá Tại Ngân Hàng Nhà Nước Do Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Ban Hành Nghị định 37VP/Ngđ Năm 1959 Về Thành Lập Các Chi điếm Ngân Hàng Do Tổng Giám đốc Ngân Hàng Quốc Gia Ban Hành Chương Trình 993/CTrBYTBGDĐT Phối Hợp Giữa Bộ Y Tế Và Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Về Bảo Vệ Giáo Quyết định 23/2004/QĐBGDĐT Ban Hành Bộ Chương Trình Khung Giáo Dục đại Học Khối Ngành Kinh Tế Quản Trị Kinh Bài Thu Hoạch Nghị Quyết đại Hội XII Của đảng Thông Tư 03/2002/TTNHNN Về Việc Quản Lý Tiền Ký Quỹ Của Các Doanh Nghiệp Kinh Doanh Lữ Hành Do Ngân Hàng Nhà Nước Ban Hành Nghi Quyet Khoa X Dang Bo Quyết định 35/2013/QĐUBND Sửa đổi Quy Chế Quản Lý Doanh Nghiệp Hoạt động Theo Luật Doanh Nghiệp Và Hộ Kinh Thông Tư 27/2012/TTBTNMT Về Quy định Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Môi Trường Do Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường Ban Hành Quyết định 828BYT/QĐ Năm 1961 Về Việc Tách Trường Đại Học Y Dược Thành Hai Trường Do Bộ Trưởng Bộ Y Tế Ban Hành Mẫu đơn Xin Miễn Sinh Hoạt đảng Quyết định 3916/QĐBTP Năm 2012 Cử Trưởng Và Phó Trưởng Khu Vực Thi đua Khối Cơ Quan Tư Pháp địa Phương Do Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Ban Hành Quyết định 1424/QĐBTP Năm 2007 Về Việc Phân Công Công Tác Của Bộ Trưởng Và Các Thứ Trưởng Do Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Ban Hành Quyết định 14/2008/QĐBGDĐT Về Điều Lệ Trường Mầm Non Do Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ban Hành Quyết định 135/2005/QĐBNV Về Quy Chế Bồi Dưỡng Trưởng Thôn Tổ Trưởng Tổ Dân Phố Do Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Ban Hành Nghị định 14/2014/NĐCP Hướng Dẫn Luận điện Lực Về An Toàn điện Quyết định 95/2003/QĐBCN Về Việc Chuyển Xí Nghiệp Xây Dựng điện Và Vật Tư Thành Công Ty Xây Lắp điện Mẫu đơn Cớ Mất SỔ Hộ Khẩu Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Trong Quân Ngu Công điện 4485/CĐBYT Về Việc Chủ động đối Phó Với Những Diễn Biến Phức Tạp Của Thời Tiết Do Bộ Y Tế Ban Hành Quyết định 82/NL/KHKT Năm 1992 Về Quy Trình điều Tra Sự Cố Trong Nhà Máy điện Lưới điện Và Hệ Công điện 4156/CĐBVHTTDL Năm 2013 ứng Phó Cơn Bão Số 14 Do Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch điện Quyết định 76/QĐ-ĐTĐL Năm 2013 Về Danh Sách Nhà Máy điện Tham Gia Thị Trường Phát điện Cạnh Tranh Năm Báo Cáo Kết Luận 08-KL/TW Ngày 02/8/2011 Của Ban Bí Thư Về Xây Dựng Cốt Cán Trong Tôn Giáo Kế Hoạch Thực Hiện Hoạt động Phòng Quyết định 338/2006/QĐUBCK Hướng Dẫn Quy Trình Hủy đăng Ký Giao Dịch Tại Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Quyết định 02/2012/QĐSGDHCM Về Quy Chế Hướng Dẫn Giao Dịch Chứng Khoán Tại Sở Giao Dịch Chứng Khoáng Thành Phố Hồ Chí Minh Quyết định 177/2003/QĐBBCVT Ban Hành Danh Mục Dịch Vụ Bưu Chính Mạng Và Dịch Vụ Viễn Thông Bắt Buộc Quản Chỉ Thị 11/2005/CTBBCVT Về Triển Khai Phòng Chống Dịch Cúm Gia Cầm Và đại Dịch Cúm ở Người Do Bộ Bưu Chính Viễn Thông Ban Hành Quyết Định 149/2003/QĐBCN Về Việc Chuyển Công Ty Dịch Vụ Điện Tử 2 Thành Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tiếng Anh 5 Tai Sach Giao Khoa Tieng Anh Lop 6 Báo Cáo Số 655/BCBYT Về Tình Hình Dịch Cúm AH5N1 ở Người Và Các Biện Pháp Phòng Chống Dịch đã Triển Khai Của Bộ Y Tế Quyết định 07/2009/QĐUBND Về Chế độ Chính Sách đối Với Cán Bộ Công Chức Luân Chuyển Trên địa Bàn Tỉnh Thông Tư 03/2011/TTBTNMT Quy định Nội Dung Lập Bản đồ địa Chất Khoáng Sản Chi Tiết Và Thiết Kế Bố Quyết định 53/1998/QĐBCN Thành Lập Thanh Tra Khoáng Sản Của Cục Địa Chất Và Khoáng Sản Việt Nam Do Bộ Quyết định 1388/QĐTTg Năm 2013 Phê Duyệt Quy Hoạch điều Tra Cơ Bản địa Chất Về Khoáng Sản đến Năm Công Văn Số 2347 Quyết định 02/2005/QĐBYT Về Quản Lý Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn Nước Khoáng Thiên Nhiên đóng Chai Do Bộ Trưởng Bộ Y Tế Ban Hành Quyết định 33/1999/QĐBGDĐT Về Quy Chế Công Tác Người Nước Ngoài Học Tại Việt Nam Do Bộ Trưởng Bộ Giáo Quyết định 23/2007/QĐUBND Quy định Việc Cho Người Nước Ngoài Người Việt Nam định Cư ở Nước Ngoài Và đoàn Bài Phát Biểu Khai Mạc Hội Thi An Toàn Giao Thông Thông Tư 47/2013/TT-BTNMT Về Danh Mục địa Danh Dân Cư Sơn Văn Thủy Văn Kinh Tế - Xã Hội Phục Quyết định 398/QĐ-QLD Năm 2013 Rút Số đăng Ký Của 04 Thuốc Có Danh Mục Kèm Theo Ra Khỏi Danh Quyết định 29/2008/QĐBGTVT Về Chức Danh Nhiệm Vụ Theo Chức Danh Của Thuyền Viên Và đăng Ký Thuyền Viên Làm Mẫu Biên Ban Giám Sát Của Hđnd Nghị Quyết 44/2013/NQ-HĐND Về Chức Danh Bố Trí Chức Danh Và Chế độ Chính Sách đối Với Những Người Hoạt Quyết định 2033/1999/QĐBYT Ban Hành Quy Chế Quản Lý Thuốc Gây Nghiện Danh Mục Thuốc Gây Nghiện Và Danh Mục Quy định Số 57-QĐ/TW Ngày 3-5-2007 Của Bộ Chính Trị Đánh Giá Theo Mức đảm Bảo đánh Giá EAL 1234