Nghị Quyết 88/2004/NQHĐND Về Thu Quản Lý Và Sử Dụng Một Số Loại Phí Trên địa Bàn Tỉnh Quảng Nam [Download miễn phí]