Quyết định 112/QĐTTg Năm 2008 Phê Duyệt Hiệp định Về Miễn Thị Thực Cho Người Mang Hộ Chiếu Ngoại Giao [Download miễn phí]