Quyết định 433/QĐTTg Năm 2008 Tặng Cờ Thi đua Của Chính Phủ Cho 4 Tập Thể Của Tỉnh Kiên Giang Do Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành [Download miễn phí]