Thông Báo Số 193/TBBTC Về Tỷ Giá Hạch Toán Ngoại Tệ Tháng 07/2009 Do Bộ Tài Chính Ban Hành [Download miễn phí]