Thông Tư 192/2016/TT-BQP Ngày 26 Tháng 11 Năm 2016 [Download miễn phí]