Thông Tư 81/2005/TTBTC Hướng Dẫn Chuyển Giao Quyền đại Diện Chủ Sở Hữu Vốn Nhà Nước đầu Tư Tại Các [Download miễn phí]